Ledig stilling:

Rådgiver/seniorrådgiver sikkerhet – UDI Sikkerhet

Søknadsfrist: 24.05.22

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 24.05.22

Om arbeidsgiver:

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no

Kontakt:

Navn: Håvard Walla

Tittel: ass. sikkerhetssjef

Tlf.: 93401641

Migrasjonssvingningene påvirker UDI i stor grad, og stiller høye krav til en fleksibel og robust organisasjon og håndtering av kontinuerlige endrings- og omstillingsprosesser. Direktoratet har i dag ca. 1.000 ansatte. Hovedkontoret holder til i nye lokaler på Helsfyr. I tillegg har UDI fem mindre Regionkontorer. Virksomheten er kjennetegnet av høyt utdannede medarbeidere med stort engasjement for utlendingsfeltet og et viktig samfunnsoppdrag. Se også www.udi.no

Funksjonen sikkerhet i UDI er plassert under direktøren og rapporterer direkte til UDIs direktør. Sikkerhet består av sikkerhetssjef, assisterende sikkerhetssjef og rådgiver/seniorrådgiver sikkerhet. I tillegg består sikkerhetsorganisasjonen av sikkerhetsrådgivere med selvstendige fagområder ute i organisasjonen. Sikkerhet har på vegne av direktøren ansvaret for sikkerheten i hele UDI, og samarbeider til daglige tett opp mot hele UDI og andre relevante eksterne etater. Sikkerhetsarbeidet i UDI er spennende og utfordrende, med ansvar for flere lokasjoner nasjonalt. I tillegg har direktoratet utstrakt reisevirksomhet i utlandet, også i land med et komplekst risikobilde. UDI er underlagt sikkerhetsloven og rådgiver/seniorrådgiver sikkerhet vil jobbe i et sterkt fagmiljø med oppgaver både innenfor og utenfor sikkerhetslovens virkeområde.

Arbeidsoppgaver

Som rådgiver/seniorrådgiver sikkerhet vil du:

 • få ansvar for personellsikkerhet i direktoratet, herunder:

 • videreutvikle sikkerhetsstyringssystem for personellsikkerhet i organisasjonen i samarbeid med sikkerhetsorganisasjonen og HR

 • utarbeide og vedlikeholde trussel- og risikovurderinger på personellsikkerhet, innsidetrusselen og trusler mot ansatte

 • få ansvar for sikkerhetsklareringer og autorisasjon i UDI

 • gjennomføre autorisasjonssamtaler og gi opplæring, veiledning og oppfølging av ledere med autorisasjonsmyndighet i UDI

 • ha ansvar for internkontroll og monitorering av bruken av UDI sine fagsystemer i samarbeid med Internrevisjonen

 • være UDI sin fagressurs på utøvelse av personellsikkerhet, herunder rådgiver til relevante interne og eksterne samarbeidspartnere

 • være kontaktpunktet mot Sivil klareringsmyndighet (SKM) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) i klareringssaker og personellsikkerhet

 • være UDIs myndighetskontakt til påtalemyndighet i saker relatert til trusler mot ansatte som utløser reaksjon etter straffelovens bestemmelser

 • bistå HR og Digitaliseringsavdelingen (IT) med rådgivning ved rekruttering

Du vil også få oppgaver knyttet til å:

 • kvalitetssikre etterlevelse og utarbeidelse av interne rutiner, prosedyrer og instrukser innen de nevnte fagområder og øvrige deler av internkontrollsystemet for sikkerhet

 • påse at UDI følger de til enhver tid gjeldende krav til sikkerhet og periodisk kontroll, jf. sikkerhetsloven

 • rapportere til sikkerhetssjef om ev. bekymringer knyttet til sikkerhetstilstanden i UDI

 • ha nødvendig helhetsoversikt over UDIs sikkerhetstilstand til å kunne gi råd, hjelp og veiledning ift oppgaveløsning og uklare ansvarsforhold

 • bidra til å identifisere svakheter og mangler ved de eksisterende sikkerhetsrutinene og bidra til å revidere rutiner, retningslinjer og prosedyrer

 • ha oppfølgning, dokumentering og håndtering av sikkerhetsrelaterte avvik i UDI

 • delta i utarbeidelse og gjennomføring av beredskapsrutiner, opplæring og –øvelser

 • bidra til utarbeidelse av målbilder og veikart for sikkerhet

 • bidra til at det utarbeides relevante og rettidige rapporter, vurderinger og analyser tilknyttet virksomhetssikkerhet, sikkerhetsledelse, fysisk sikkerhet, sikkerhetsvurderinger og personellsikkerhet

 • kvalitetssikre faglig innhold i kurs, opplæring, trening og utdanning for UDIs ansatte innen personellsikkerhet

Andre oppgaver kan bli pålagt ut fra behov.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • universitets- eller høyskoleutdanning innenfor relevant fagområde, fortrinnsvis mastergrad innen sikkerhets- og beredskapsfag. Særlig relevant utdanning og erfaring i kombinasjon med personlig egnethet, vil kunne kompensere for manglende formell utdanning

 • god kunnskap om personellsikkerhet

 • dokumentert arbeidserfaring med forebyggende sikkerhet og beredskap

 • god kjennskap til personvern, fysisk sikring, avviks- og hendelseshåndtering

 • god kjennskap til sikkerhetsloven med forskrifter samt erfaring fra arbeid knyttet opp mot sikkerhetslovens virkeområde

Særskilte krav:

 • Du må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres for minimum «HEMMELIG» i henhold til Sikkerhetslovens krav

 • Det presiseres at man må inneha norsk statsborgerskap for å være aktuell for stillingen

 • For å bli vurdert til stilling som seniorrådgiver kreves lang og relevant erfaring (minimum fem år)

Vi ønsker også at du har:

 • erfaring med utarbeidelse av sikringsrisikoanalyser og god kjennskap til NS 5832:14

 • erfaring med styringssystem for sikkerhet og risikostyring basert på NS 5831:14 og/eller ISO27001

 • dokumenterte resultater fra personellsikkerhet i større virksomheter

 • kunnskap om prosjektledelse

 • erfaring fra og kunnskap om offentlig forvaltning

 • kunnskap om kriseledelse og gjennomføring av beredskapsøvelser

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • er konstruktiv, løsningsorientert og som har gode analyse- og vurderingsevner

 • liker å jobbe med mennesker og er positiv, oppsøkende og relasjonsskapende

 • trives med et høyt arbeidstempo, har høy arbeidskapasitet og evner å ha mange baller i lufta samtidig

 • har gode formidlingsegenskaper, både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

 • har evne til å drive prosesser på tvers av organisasjonen

 • er pragmatisk tilnærming til problemløsning og ha gode strategiske evner

 • har evne til å være selvstendig og løsningsorientert

 • kan formidle komplekse problemstillinger på en pedagogisk måte

Stillinger innen UDIs sikkerhetsorganisasjon stiller store krav til personlig integritet, pålitelighet, holdninger og fremferd. Personlige egenskaper vil bli særlig vektlagt ved ansettelse.

Vi tilbyr:

 • varierte og spennende oppgaver i en organisasjon med samfunnsaktuelle og utfordrende arbeidsoppgaver

 • en virksomhet som er preget av høy faglig kompetanse, stort engasjement og dyktige medarbeidere

 • Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434)/seniorrådgiver (kode 1364) i lønnsspennet 524 200 – 765 100 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. To prosent trekk til Statens pensjonskasse sikrer deg gode ordninger for pensjon, lån og forsikring.

Attester/vitnemål må legges inn i portalen sammen med søknaden. Søkere som blir kalt inn til intervju, vil bli bedt om å sende lenke til Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no)). Hvis du har utdanning fra utlandet, ber vi om attest fra Nokut.

I samsvar med offentleglova kan ditt navn bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så fall bli varslet.

Powered by Labrador CMS