Ledig stilling:

Forsvarets høgskole søker ny dekan

Søknadsfrist: 20.09.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Midlertidig

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 20.09.21

Om arbeidsgiver:

Forsvarets høgskole er én høgskole som består av fem utdanningsavdelinger og to forskningsinstitutter. Hovedoppgaven for høgskolen er å utdanne alt befal og alle offiserer i Forsvaret. Som ansatt ved Forsvarets høgskole blir du en del av Norges fremste fagmiljø innenfor sikkerhets- og forsvarspolitikk og militærmakt.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Henning-A. Frantzen

Tittel: sjef/rektor FHS generalmajor

Telefon: 970 49 250

Forsvarets høgskole (FHS) er en akkreditert høgskole som har ansvar for befals- og offisersutdanning i Forsvaret og tilbyr blant annet bachelor- og masterstudium i militære studier. FHS har også ansvaret for ikke-akkreditert befalsutdanning og annen kompetanseutvikling som sjefs- og FN-kurs innenfor utdanningssektoren i Forsvaret.

Kjerneområdene for FHS er undervisning, forskning, utvikling og formidling. FHS er organisert i avdelingene Fagstaben, Driftsstaben, Institutt for forsvarsstudier (IFS), Stabsskolen (STS), Krigsskolen (KS), Sjøkrigsskolen (SKSK), Luftkrigsskolen (LKSK), Cyberingeniørskolen (CISK), Språk- og etterretningsskolen (SESK) og Befalsskolen (BS). Avdelingene er spredt på ulike lokasjoner med felles faglig samordning.

Ved Forsvarets høgskole er det ledig åremålsstilling som dekan (fire år med mulighet for forlengelse). Dekanens ansvarsområde omfatter all akkreditert og nivådannende utdanning i Forsvaret og at skolens utdanninger tilfredsstiller NOKUTs krav til akkreditert utdanning, bl.a. ved at undervisningen er FoU-basert. Utdanningen ved FHS er fortsatt i kontinuerlig utvikling og FoU-strategi er sentral i dette arbeidet. Stillingen innebærer tett samarbeid med FHS’ ulike avdelinger. For nærmere informasjon - se forsvaret.no/fhs

Dekan er sjef FHS' nærmeste rådgiver i utdanningsfaglige og akademiske spørsmål, er medlem av FHS’ ledergruppe og forestår (på delegasjon fra sjef FHS) den løpende, overordnede utviklingen og ledelsen av utdanningene ved FHS.

Dekanen leder sammen med visedekan fagstaben som består av ca. 35 ansatte fordelt på tre seksjoner: Seksjon for studiestøtte, Seksjon for forskning og utvikling og Seksjon for bibliotekstjenester.

Arbeidsoppgaver:

 • Ivareta overordnet, strategisk planlegging og oppfølging av all utdanningsvirksomhet ved FHS, med særlig vekt på utvikling av utdanningsløp, pedagogisk gjennomføring og kvalitetssikring av studiene
 • Sikre at den akkrediterte utdanningen er i henhold til kravene som stilles til en akkreditert høgskole og sikre høy kvalitet ved høgskolenes øvrige utdanningsleveranser
 • Sikre at utdanningen skjer i henhold til vedtatte målsettinger, rutiner og gjeldende lov- og regelverk
 • Lede fagstaben ved FHS og ha det overordnede ansvaret for avdelingens ansatte
 • Ivareta overordnet, koordinerende ansvar for FoU ved FHS for å sikre FoU-basert utdanning
 • Forberede saker til FHS’ ledergruppe og styret

Kvalifikasjoner:

 • Dokumentert førstestillingskompetanse ved søknadstidspunktet innen relevant fagområde
 • Erfaring fra ledelse og administrasjon ved høyere utdanninginstitusjoner
 • Undervisningserfaring og relevant forskningserfaring fra høyere utdanningsinstitusjoner
 • Svært gode norsk- og engelskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Den som ansettes må sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse

Ønskelige kvalifikasjoner

 • God kjennskap til og erfaring fra Forsvaret og Forsvarets utdanningssystem

Personlige egenskaper:

Vi søker en dekan som

 • er selvstendig, initiativrik og ansvarsbevisst
 • har god helhetsforståelse
 • er systematisk, ryddig og strukturert
 • har svært god gjennomføringsevne
 • har svært gode analytiske evner
 • er en inspirerende leder med meget gode samarbeidsevner
 • er fleksibel og tilpasningsdyktig

Vi kan tilby:

 • Mulighet til å bidra i videreutvikling av en utdanningsinstitusjon i endring
 • Fleksitidsordning
 • Trening i arbeidstiden
 • Et hyggelig arbeidsmiljø i lokaler på Akershus festning sentralt i Oslo

Stillingen vil innebære noe reisevirksomhet.

Stillingen lønnes etter Staten lønnsregulativ som dekan kode 1474, ltr. 80 – 90, for tiden kr 825 900 – 1 076 500 brutto per år. Av lønn trekkes to prosent lovbestemt pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Kvinner oppfordres til å søke.

Powered by Labrador CMS