Ledig stilling:

Informasjonssikkerhetsleder (CISO) / seniorrådgiver

Søknadsfrist: 12.09.22

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast.

Arbeidssted: Oslo Norge

Søknadsfrist: 12.09.22

Om arbeidsgiver:

SVår business er alles business. Eller omvendt: alles business er vår business. Verdier for mer enn 1670 milliarder kroner krysser nemlig Norges grenser hvert år. Det er vår jobb å sikre at disse verdiene registreres og krysser grensen på en sikker og lovlig måte. Enten det er varer som kommer med trailer på vei til et gatekjøkken nær deg, smittevernutstyr bestilt av det lokale sykehuset eller nye sneakers på vei til postkassa.

Vi er til stede fra nord til sør. På båt, langs veien og til fots. Vi sikrer at kritiske, og mindre kritiske, produkter kommer inn til landet og videre ut til norske bedrifter, organisasjoner, samfunnskritiske instanser – og til deg som privatperson. For noen er dette en godt bevart hemmelighet, men norsk næringsliv og internasjonal handel er avhengig av en kunnskapsrik og fremtidsrettet tolletat for å sikre rettferdig konkurranse og mulighet til å blomstre.

Våre tollere beskytter også deg og samfunnet mot ulovlige og farlige varer. For noen produkter og stoffer ønsker vi simpelthen ikke velkommen over grensen. Narkotika, våpen, helseskadelige piratvarer, utrydningstruede dyrearter, falske medisiner og smittefarlig mat, for å nevne noe. Hver dag kontrollerer vi personer, varer, kjøretøy, båter og bagasje for å sikre at kun varer som oppfyller norske og internasjonale lover og regler får innpass til Norge og våre lokalsamfunn

Kontakt:

Navn: Eyvind Haaland

Tlf.: 400 16 564

Informasjonssikkerhetsleder (CISO)

Tolletaten er inne i en omfattende omorganisering og fornyelse, og digitalisering og IT er strategiske virkemidler i endringen. Vår samfunnskritiske rolle blir stadig mer synlig, både for landets forsyningssikkerhet, for å sikre etterlevelse av lover og regler for all import og eksport av alle typer varer, og for å bidra til gode og rettferdige vilkår for næringslivet. For å forbedre utføringen av samfunnsoppdraget tar Tolletaten i bruk avansert teknologi for bedre å utnytte informasjon om varestrømmer over grensen og aktørene som er involvert i dette. Tolletaten har igangsatt flere store digitaliseringsprosjekter for etatens kjernevirksomhet der nye løsninger nå er under utvikling. Et av de største er innen avansert dataanalyse og digital etterretning.

I utførelsen av sitt samfunnsoppdrag behandler Tolletaten store og viktige informasjonsverdier relatert til import og eksport av varer, kontroll av etterlevelse av en rekke lover og regler, og til bekjempelse av kriminalitet. Arbeidet med informasjons sikkerhet er derfor av svært viktig betydning i virksomheten.

Tolletaten skal tilsette ny informasjonssikkerhetsleder som hovedansvarlig for fagområdet. Som informasjonssikkerhetsleder vil du samarbeide tett med etatens øvrige sikkerhetsfunksjoner, blant annet et nyetablert CSIRT-team som gir etaten operativ IT-sikkerhetskapasitet, systemutviklere, IT-arkitekter, nettverksarkitekter, driftsarkitekter og andre samarbeidende myndigheter.

Det er også ønskelig å utvide informasjonssikkerhetsområdet med flere ansatte i nærmeste fremtid. Dette er som følge av dagens trusselbilde gir et økt fokus på informasjonssikkerhet i hele organisasjonen, og etaten benytter både graderte og ugraderte systemer.

Etaten jobber aktivt med å etablere DevOps-team for kritiske og komplekse løsninger,bruker i økende grad eksterne skytjenester, men har også deler av systemporteføljen i egen infrastruktur og drift. Informasjonssikkerhetsleder vil være en del av styringsstaben i etatens IT-divisjon, og være en viktig rådgiver for ledelsen i etatens omfattende digitaliseringsarbeid.

Som etatsledelsens viktigste rådgiver innen informasjonssikkerhet må du trives med å være i en ledende rolle, kunne kommunisere godt med både ledelsen, systemeiere, fagspesialister og øvrige medarbeidere i etaten, skape engasjement og god sikkerhetskultur, og bruke tid på å bygge gode relasjoner til samarbeidspartnere. Stillingen krever solid innsikt i teknologi og de sikkerhets utfordringer man møter i en stadig mer digital hverdag.

Arbeidsoppgaver:

 • rådgi etatsledelsen og andre nøkkelpersoner om godt og målrettet informasjonssikkerhetsarbeid i hele Tolletaten
 • videreutvikle og operasjonalisere etatens styringssystem for informasjonssikkerhet, som inngår i det helhetlige ledelsessystemet for sikkerhet og beredskap i etaten
 • sørge for at arbeidet med informasjonssikkerhet er basert på virksomhetsforståelse, risikostyring og proaktiv systematikk
 • kontrollere at internt og eksternt regelverk innen informasjonssikkerhet etterleves
 • følge opp risiko- og trusselbildet innen informasjonssikkerhet for etaten
 • følge opp gjennomføring av verdivurderinger og risikoanalyser, samt forvalte metodikk for risikostyring relatert til informasjonssikkerhet
 • sette krav til internopplæring og delta i kompetanseutvikling og utvikling av sikkerhetskultur
 • faglig rådgivning innen informasjonssikkerhet, inkludert deltagelse i større utviklingsprosjekter og i etatens sikkerhetsforum
 • være etatens kontaktperson innen informasjonssikkerhet for andre myndigheter og samarbeidspartnere

Kvalifikasjonskrav:

 • fullført høyere utdanning relevant for informasjonssikkerhet, fortrinnsvis mastergrad, men bachelorgrad kombinert med god realkompetanse og tilleggsutdanning kan erstatte kravet om mastergrad
 • erfaring med informasjonssikkerhet i virksomheter med komplekse systemporteføljer og IT-infrastruktur
 • god kunnskap om gjeldende lovverk og forskrifter som berører informasjonssikkerhet og personvern
 • erfaring med informasjonssikkerhet knyttet til oppfølging av ekstern IT-drift og skytjenester
 • kunnskap om sikkerhetsrammeverk som f.eks. ISO/IEC 27001, ITIL, COBIT, NIST
 • solid erfaring med verdi- og risikovurdering
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • plettfri vandel
 • kan sikkerhetsklareres for H/NS

Det er en fordel om du har:

 • gjennomført NSM sitt kurs om sikkerhetsledelse eller tilsvarende
 • erfaring med sikkerhetslovens krav til IT-systemer og infrastruktur
 • kryptosertifisering eller kryptokurs

Personlige egenskaper:

 • evne til å omsette regelverk, rammeverk og styringssystemer til praktiske løsninger og et språk folk forstår
 • evne til å prioritere områder som gir størst effekt
 • forstår tekniske problemstillinger, virksomhetens behov, brukernes perspektiver og andre tilgrensende fagområder
 • god evne til planlegging og strukturering, og til å ta et helhetlig ansvar
 • høy gjennomføringsevne
 • god på relasjonsbygging og samarbeid
 • målbevisst og løsningsorientert

Vi tilbyr:

 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • gode utviklingsmuligheter i en viktig samfunnsetat
 • stillingen lønnes som seniorrådgiver, kr 880 000 - 1 150 000. For svært godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden
 • arbeidssted i Oslo sentrum

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig og levere uttømmende politiattest ved tilbud om ansettelse.

Inkludering og mangfold

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsdirektør Eyvind Haaland på tlf. +4740016564 / [email protected], eller Jonas Rambæk hos vår rekrutteringspartner Capus på tlf. 932 42 133 / [email protected], gjerne i god tid før søknadsfristen.

For mer informasjon om å jobbe hos oss, se jobb.toll.no

Powered by Labrador CMS