Ledig stilling:

Lege i grenseland

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Kirkenes, Norge

Søknadsfrist: 19.10.2023

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Etforsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørendefor å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mangeogså i fredstid.

Trenregimentet Hæren, med om lag 900 ansatte og vernepliktige, har ansvar for drift av Hærens leirer fra Huseby i sør til Kirkenes i nord. Dette innebærer drift og vedlikehold av blant annet kjøkken, velferd, idrett, allmenn helsetjeneste, skytefelt samt bygg og anlegg. I enkelte geografiske områder gir Trenregimentet støtte til avdelinger utenfor Hæren. I avdelingen inngår også Alliert treningssenter (ATS) og Logistikkbataljonen. Alliert treningssenter er bindeleddet mellom allierte og militære avdelinger, allierte og sivile myndigheter, grunneiere og andre aktører. Logistikkbataljonen ivaretar alle forsyninger i Hæren.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Kontakt:

Navn:  Anders Mikkola

Tittel: HR-Rådgiver

Tlf./E-post: 40 41 34 96

-------------------------------

Navn: Line Nilsen

Tittel: Avdelingssykepleier

Tlf./E-post: 90 19 32 30

-------------------------------

Navn:  Andreas Edenberg 

Tittel: Overlege Trenregiment

Tlf./E-post: 93 60 30 41

Som avdelingslege hos oss får du en selvstendig jobb og ansvar for å lede den militærmedisinske virksomheten ved avdelingen. Det innebærer blant annet at du vil bidra med medisinsk utredning og behandling av Forsvarets personell, og støtte sanitet ved øvelser og ved annen etterspørsel. I tillegg vil du utføre seleksjon og annet sakkyndig arbeid ved egen og andre avdelinger. Arbeidet utføres i tråd med sivile- og militære reglement.

Sør-Varanger kommune er lokalisert i det sør-østre hjørnet av Finnmark, med grense mot Finland i vest og Russland i øst. Her kan du oppleve et variert klima med kalde vintre og varme somrer. Her kan du bo nært på elementene, men likevel nært andre deler av landet grunnet god kommunikasjon. Vi har flotte områder for å høste av natur gjennom fiske og fangst (se www.fefo.no), og ikke minst multemyrer nært tilgjengelig. Sør-Varanger kommune har et rikt kultur- og foreningsliv, som du kan lese mer om på www.sprenggrenser.no

Tjenesteområdet er hele grenselinja, men i hovedsak utføres legetjenesten på sykestua i leir.

Arbeidsoppgaver

 • Lede den militærmedisinske virksomheten ved avdelingen. Ivareta forbyggende og helsefremmende virksomhet ved Høybuktmoen. Stillingen er administrativt underlagt Avdelingssykepleier
 • Ansvar for smittevern
 • Medisinske utredninger og behandling av vernepliktig personell
 • Bidra med sanitetsstøtte ved øvelser etter behov
 • Være medisinsk faglig ansvarlig for sjef og befal ved avdelingen
 • Medisinsk kvalitetssikring av sanitetstjenesten ved legekontor/sykestue
 • Undervisning og veilede i helsefaglige emner og være medisinskfaglig rådgiver for Jegerbataljonen Grensevakten
 • Støtte operative avdelinger i inn- eller utland etter Forsvarets behov
 • Utføre sanitetstjeneste etter sivile og militære reglement
 • Utføre seleksjon og annet sakkyndig arbeid for egen og andre avdelinger
 • Utøve medisinsk kvalitetssikring av sanitetstjenesten ved sykestua
 • Holde deg faglig oppdatert

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege i Norge og gjennomført turnustjeneste
 • Den som ansettes må være norsk statsborger
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse
 • Ved en eventuell fast tilsetting vil det være krav til Grunnleggende befalsutdanning (GBU) eller offiserskurs for akademisk befal. Søkere som mangler GBU eller offiserskurs kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre offiserskurs (for tiden 8 uker) ved første anledning
 • Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig. Søknaden skrives på norsk
 • Stillingen medfører at en må kunne påregne beordring til operasjoner i utlandet. Søker må tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1 skikket for stab/basetjeneste ved operasjoner i høyrisikoområde)
 • Gjennomføre og bestå fysisk test til karakter 4 i utholdenhet og styrke
 • Den som ansettes må være villig til å ta tilleggsutdanning/kurs dersom arbeidsgiver ønsker det

Vitnemål og attester må lastes opp i Webcruiter. Udokumenterte kvalifikasjoner listet i søknaden vil ikke bli tillagt vekt.Utdanning fra utlandet må være godkjent i Norge, og vitnemål/attester må være oversatt av statsautorisert oversetter for å bli tillagt vekt i ansettelsesprosessen.

Det er ønskelig med:

 • 3 års relevant tjenesteerfaring etter turnustjeneste
 • Spesialist i allmennmedisin eller annen relevant spesialkompetanse
 • Minimum 2 års erfaring som militær lege

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, nøyaktighet, god muntlig fremstillingsevne og evne til helthetsoversikt

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby

 • Stillingen er 100% med redusert bunden arbeidstid (18 t/uke). Stillingen kommer inn under "Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for militært fast tilsatte leger i full stilling med redusert bunden arbeidstid"
 • Stillingen er tillagt grad major/orlogskaptein, stillingskode 1520. Med forbehold om sentral godkjenning lønnes stillingen som major kr 692 400 per år. Av lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer.
 • Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Pendling kan innvilges etter søknad
Powered by Labrador CMS