Ledig stilling:

Avdelingslege

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Evenes, Norge

Søknadsfrist: 08.10.2023

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra. 

Som en del av Luftforsvaret er du med på å kontrollere og beskytte luftrommet over landet vårt. Norske jagerfly er i kontinuerlig beredskap, kontroll- og varslingspersonell overvåker og kontrollerer luftrommet og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv. 

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Kontakt:

Navn:  Voje, Sindre

Tittel:  HR-rådgiver

Tlf./E-post:  05709011

På Luftforsvarets kampbase Evenes, skal det bygges opp en sykestue/Role 1. Her er det fast 100% stilling som avdelingslege. Baseforsvarsbataljon er ansvarlig for levering av sanitetstjenester på Evenes flystasjon. Vår nye avdelingslege vil være med på oppbygningsfasen og drift av vår sykestue. Vi søker avdelingslege med relevant klinisk erfaring.

Stillingen er 100% med redusert bunden arbeidstid 18 timer pr. uke, og kommer inn under "særavtale om lønns og arbeidsvilkår for militær tilsatt lege i full stilling med redusert bundet arbeidstid". Stillingen er en militær stilling i kategorien militær stilling for spesielle kategorier militært tilsatte (SKMT). Dette betyr at det er åpning for at personell uten militær bakgrunn kan søke.

Evenes Flystasjon er under oppbygging og vil få en strategisk rolle i forsvaret av Norges suverenitet. Flystasjonen skal være Norges fremskutte operasjonsbase, NATO`s Quick Reaction Alert (QRA) for kampfly (F35) samt base for maritime overvåkningsfly ( P-8A) og luftvern (NASAMSIII)

Luftvern og baseforsvar skal videreutvikles og oppbygges de nærmeste årene for å understøtte økte overordnede operasjonelle behov. Ved flystasjonen vil fly- og bakkevedlikeholdsorganisasjonen utvikles i takt med de operative elementene.Flystasjonene har Evenes kommune som vertskommune, og ligger sentralt til midt mellom Harstad og Narvik by. Beliggenheten gir et variert og friskt kystklima og med muligheter for aktiviteter tilknyttet hav, fjell, og skog.

Arbeidsoppgaver

Som avdelingslege vil du lede den militærmedisinske tjenesten ved avdelingen og utføre sanitetsjeneste etter sivile og militære reglementer.

Klinisk virksomhet:

 • Utføre seleksjon og annet sakkyndig arbeid for egen og andre avdelinger
 • Medisinske utredninger og behandling av Forsvarets personell
 • Sanitetsstøtte ved øvelser
 • Forebyggende og helsefremmende virksomhet ved basen, herunder ansvar for smittevern

Administrative oppgaver:

 • Medisinskfaglig rådgiver for sjef og befal ved avdelingen
 • Undervisning i helsefaglige emner
 • Medisinsk kvalitetssikring av sanitetstjenesten ved legekontor/ sykestua
 • Delta i utarbeidelse av virksomhetsplaner
 • Faglig oppdatering

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege i Norge
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt
 • Norsk statsborgerskap
 • Førerkort klasse B
 • Allment evnenivå karakter 4 eller høyere fra sesjon
 • Det kreves grunnleggende befalsutdanning (GBU) eller offiserskurs for akademisk befal, søkere som ikke har gjennomført GBU eller offiserskurs kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre denne utdanningen
 • Søkeren må være villig til å ta militær tilleggsutdanning/kurs dersom FSAN finner det relevant/nødvendig
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse
 • Tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet, samt gjennomføre og bestå fysisk test (karakter 4) - se https://forsvaret.no/fysiskekrav for styrketester og utholdenhetstest. Da stillingen medfører at en må kunne påregne beordring til operasjoner i utlandet

Bør krav:

 • 2-års kliniskerfaring etter at autorisasjon er gitt
 • Det er ønskelig med erfaring fra Forsvarets sykestuer, legevaktarbeid eller arbeid ved fastlegekontor

Personlige egenskaper

 • Du må ha gode holdninger og samarbeidsevner
 • Du må være pålitelig og lojal
 • Personlig egnethet vil tillegges betydelig vekt ved ansettelse

Vi kan tilby

 • Stillingen er 100% med redusert bunden arbeidstid 18 timer pr. uke, og kommer inn under "særavtale om lønns og arbeidsvilkår for militær tilsatt lege i full stilling med redusert bundet arbeidstid"
 • En stillinger i et nytt miljø under etablering av ny flystasjon, som byr på utfordrende og spennende arbeidsoppgaver.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et godt arbeidsmiljø.
 • Mulighet for framtidig deployering i Norge og utlandet.
 • Gode velferdsordninger, bl.a. muligheter for inntil to timers trening i arbeidstiden pr. uke, når tjenesten tillater det.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med muligheter for boliglån.
 • Lønn etter Statens Lønnsregulativ i Forsvaret som OF 3, lønnstrinn 65-72, kr 635.400 - 720.100 brutto
 • Personen som ansettes vil styrkedisponeres i Luftforsvaret. Dette innebærer plikt til å fortsette i stillingen ved mobilisering og krig.
 • Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju like etter søknadsfristens utløp, og må påregne å gjennomføre fysisk test.

Vilkår og tidspunkt for tilsetting

Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato (01.01.2024). Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Powered by Labrador CMS