Ledig stilling:

Professor/førsteamanuensis strategisk kompetanseledelse

Søknadsfrist: 01.05.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast, Heltid

Arbeidssted: Bodø, Norge

Søknadsfrist: 01.05.21

Om arbeidsgiver:

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.

Handelshøgskolen har 2800 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk.

Les mer: www.nord.no/hhn.

Kontakt:

Navn: Odd Jarl Borch

Tittel: Professor

Tlf./E-post: tlf 75 51 76 76/ 90 19 26 74,
[email protected]


Navn: Frode Nilssen

Tittel: Faggruppeleder

Tlf./E-post: 97 58 18 24,
[email protected]


Navn: Ellen Abelgård

Tittel: Administrative spørsmål kontorsjef

Tlf./E-post: 75 51 76 68,
[email protected]

Søk på stillingen

Om stillingen

Handelshøgskolen ønsker å styrke fagmiljøet og har ledig stilling som professor/førsteamanuensis innenfor fagfeltet strategisk kompetanseledelse med fokus på sikkerhet, beredskap og krisehåndtering. Stillingen er tilknyttet handelshøgskolens studier innenfor beredskap og kriseledelse, og inngår også i teamet ved NORDLAB - Nord universitets beredskapsledelseslaboratorium. Studietilbudet på fagområdet er i kontinuerlig utvikling, og det forventes bidrag til varierte pedagogiske tilnærminger i undervisning og øvelser, og til videreutvikling av eksisterende og nye studietilbud.

Aktiviteten er rettet mot private og offentlige virksomheter, og sivil og militær kriseledelse. Det er ønskelig med kompetanse innenfor et eller flere av følgende områder:

 • Organisasjonslæring og kompetanseledelse
 • Strategisk kompetanseutvikling i beredskapsorganisasjoner
 • Interorganisatorisk samvirke og læring i beredskapssystemer
 • Simulator- og annen læringsteknologi i kompetanseutvikling
 • Utvikling og evaluering av trenings- og øvelseskonsepter

Stillingen har kontorsted Bodø, men kan også innebære arbeidsoppgaver ved fakultetets øvrige studiesteder.

Arbeidsoppgaver

Det forventes aktivt bidrag innen utdanning og forskning på fagområdet,

 • Utdanning, veiledning og øving av beredskapsledere
 • Undervisning og veiledning på alle nivå
 • Videreutvikling av eksisterende studier og utvikling av nye studietilbud
 • Initiativtaking og utvikling av tverrfaglige forskningsprosjekter sammen med kollegaer i fagmiljøet
 • Tilrettelegge for samarbeid og forskningsformidling med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Initiering av forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering
 • Sammen med kollegaer bidra til utvikling av fagmiljøet i sikkerhets-, beredskaps- og kriseledelse
 • Videre utvikling av NORDLAB innenfor EVU og utprøving av nye trenings- og øvingskonsepter

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som professor:

 • For ansettelse i stilling som professor kreves professorkompetanse innen organisasjon og ledelsesfag. Kvalifikasjonsgrunnlag for professor er vitenskapelig nivå i samsvar med internasjonal standard innen gjeldende fagområde.
 • Tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen. Utover de grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning som gjelder for stilling som førsteamanuensis, må søkeren dokumentere: Kvalitetsutvikling i undervisning og veiledning, bred veiledningserfaring og utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider.

Ansettelse som førsteamanuensis:

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad innenfor organisasjon og ledelsesfag, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som er godkjent som likeverdig med den norske, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig produksjon av samme omfang og kvalitet.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Felles for begge stillingskategoriene:

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk (ev. skandinavisk språk) og engelsk.
 • Ansettelse i fast stilling forutsetter at kandidaten kan undervise på norsk/skandinavisk. For kandidater som ikke behersker språkkravet kan det vurderes ansettelse i midlertidig stilling i inntil to år for å tilegne seg nødvendig språkkompetanse.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli
lagt vekt på:

 • Relevant yrkespraksis som erfaring fra undervisning, veiledning og forskning innenfor fagfeltet
 • Pedagogiske kvalifikasjoner
 • Forskningserfaring med tema innenfor sikkerhets- og beredskapsledelse og kompetanseutvikling
 • Publikasjoner de siste fem årene
 • Nasjonal og internasjonal forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • Innsikt i problematikk knyttet til nordområdene
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1013 for professor og kode 1011 for førsteamanuensis. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 01.05.2021

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søknadsfrist: 01.05.2021

Søknad sendes inn via jobbnorge.no

Ref.nr. 30091133

Powered by Labrador CMS