Ledig stilling:

Etterretningsanalytiker

Søknadsfrist: 21.08.22

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Heltid

Arbeidssted: Bodø, Norge.

Søknadsfrist: 21.08.22

Om arbeidsgiver:

Nordland politidistrikt omfatter hele Nordland fylke – i tillegg til Gratangen i Troms, og bortsett fra Bindal kommune i sør. Det er et langstrakt politidistrikt med et areal på 37 200 km2. Politidistriktet omfatter 41 kommuner i Nordland med om lag 240.000 innbyggere. Heidi Kløkstad er politimester i Nordland politidistrikt. Hun har sitt kontorsted og sin administrasjon lokalisert ved distriktets hovedsete i Bodø. Det er omlag 790 ansatte i Nordland politidistrikt.

Tilsetting vil skje i henhold til personalreglementet for politiet og vanlige tilsettingsvilkår for statens tjenestemenn, herunder 6 mnd prøvetid. Fra lønnen går 2% lovbestemt trekk til Statens pensjonskasse. Ved tilsetting vil det bli foretatt en konkret vurdering av lønnsplassering etter kvalifikasjoner.Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Vitnemål og attester skal legges inn elektronisk. Dette gjelder også for interne søkere. Det må oppgis minimum to referanser i søknaden. Den som blir tilsatt må ha plettfri vandel.

Kontakt:

Navn: Kjetil Moland

Stilling: Seksjonsleder

Tlf.: 755 46 001

Epost: kjetil.moland@politiet.no

Er du god på å forstå sammenhenger og se «det store bildet»? Kan du håndtere store mengder informasjon og vurdere om noe virker sannsynlig eller ei? Kunne du ha tenkt deg å jobbe med etterretning og analyse? Da er du kanskje vår nye etterretningsanalytiker!

Ved etterretningsseksjonen i Nordland politidistrikt er det ledig flere faste stillinger som etterretningsanalytikere. Vi søker nye medarbeider til arbeidsoppgaver innenfor analyse og bearbeiding av informasjon. Stillingen er stedsplassert i Bodø og etterretningsseksjonen ligger under Felles enhet for etterretning, forebyggende og etterforskning (FEFE). Enheten har som mål å drive aktiv fag- og metodeutvikling internt og eksternt. I det ligger blant annet at man som ansatt i FEFE kan påregne kontinuerlig karriereutvikling gjennom personlig utvikling, videreutdanning og spesialisering innenfor våre fagområder – i tråd med våre interne rutiner.

Seksjon for etterretning har det overordnede fagansvaret for etablering og drift av etterretningsfunksjonene i Nordland politidistrikt. Seksjonen har også et selvstendig ansvar for produksjon av etterretning, samt koordinering og kvalitetssikring av all etterretningsproduksjon i distriktet. Etterretning er en av seks prioriterte funksjoner som skal på plass og etterretningsfaget er under kraftig utvikling i politiet. Etterretningsseksjonen består per i dag av seksjonsleder, innhentingsleder/hovedveileder informant, informasjonskoordinator, analyseleder og etterretningsanalytikere. Etterretningsseksjonen er inne i en utviklingsprosess og den som tilsettes må påregne endringer/justeringer av arbeidsoppgaver som følge av dette.

Som etterretningsanalytiker skal du bidra i alle faser av etterretningsprosessen og du må kunne ta selvstendig ansvar for bearbeiding, analyse og produksjon av etterretningsprodukter. Dette innebærer blant annet å registrere, formatere og bearbeide innhentet data/informasjon til forståelige og lesbare produkter på en profesjonell og kvalitativ måte. Som analytiker vil du bidra inn i utviklingen av etterretning som fagdisiplin og samarbeide med etterretningsfunksjoner i andre fellesenheter og geografiske driftsenheter, samt delta i daglig produksjon av etterretning.

Vi søker deg som trives med krevende arbeidsoppgaver og en variert arbeidsdag, og som har en fleksibel grunnholdning og god evne til å håndtere stress. Du må kunne jobbe effektivt selvstendig, men også ha gode samarbeidsevner og like å jobbe i team. Vi er opptatt av å bygge opp et sterkt fagmiljø som alle kan høste nytte av – her er det ingen som skal føle at de jobber alene.

Nødvendig opplæring vil bli gitt og søkere må være villig til å ta videreutdanning innen fagfeltet, både etterretning og analyse. Søkere som ikke har gjennomført Politihøgskolens nettbaserte grunnutdanning innen etterretning (modul 1) må påregne å gjennomføre denne innen rimelig tid.

I forbindelse med intervju kan det bli aktuelt med en evne- og ferdighetstest, presentasjon eller en oppgave som må løses. Nærmere beskrivelse av dette vil bli formidlet god tid i forveien.

Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på. Er du i tvil om du oppfyller kravene? Søk likevel!

Arbeidsoppgaver

- Målrettet, systematisk og strukturert analyse, bearbeiding og vurdering av tilgjengelig informasjon om personer, grupper og fenomener

- Berike, systematisere og analysere innhentet data- Delta i utvikling av etterretningsanalyse som eget fagområde

- Presentere innhentet og bearbeidet informasjon på en forståelig måte

- Delta i arbeidsoppgaver knyttet til etterretningsproduksjon og analyse ved etterretningsseksjonen

- Andre pålagte oppgaver etter behov- Den som tilsettes må påregne endringer/justeringer av arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

- Bachelor eller høyere fra relevant fagområde (språk, humaniora, økonomi, jus , samfunnsfag, journalistikk, teknologi, informatikk, etterretning, politi, forsvar eller tilsvarende). I særlige tilfeller kan lang og relevant erfaring kompensere for kravet til formalkompetanse

- Noe erfaring med innhenting og analyse av informasjon fra politiet, Forsvaret eller det sivile- God generell IT-kompetanse

- Kjennskap til ulike teknikker for innhenting og bearbeiding av informasjon

- Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Ønskelig

- Kunnskap og erfaring innen analyse og etterretning, herunder innsamling, bearbeiding og vurdering av informasjon

- Utdanning og erfaring innen etterretning eller analyse fra politiet, Forsvaret, høyskole/universitet eller tilsvarende

- God kunnskap til politiets datasystemer- Særskilt utdanning og kompetanse innen analyse, herunder strukturerte analyseteknikker

Den som ansettes må være norsk statsborger og ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Den som ansettes må sikkerhetsklareres og autoriseres for HEMMELIG, jfr sikkerhetsloven.

Personlige egenskaper

- Gode analytiske evner

- Evne til kritisk tenkning og kildekritikk

- Interesse og nysgjerrighet for ulike medier, utvikling og nye trender.

- Strukturert, med god arbeidskapasitet

- Resultatorientert, med god gjennomføringsevne- Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner- Evne og vilje til faglig utvikling

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt. Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Vi jobber sammen for fellesskapets beste i tråd med lover, regler og våre verdier. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform og i våre etiske retningslinjer.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass ved en seksjon som er under oppbygging med mulighet for å delta i etablering og utvikling av etterretningsfaget i distriktet:

 • For søkere med politiutdanning avlønnes stillingen som politibetjent 3/2 avhengig av kvalifikasjoner:
  • Lønnsplassering som politibetjent 2, SKO 1459 - alt. 7-11, lønnstrinn 50 - 59, kr. 471 300 - 544 400 brutto per år
  • Lønnsplassering som politibetjent 3, SKO 1461- alt. 10-11, lønnstrinn 55 - 60, kr. 509 500 - 553 500 brutto per år
  • Stilling som politibetjent 3/2 tilstås årlig lønnstillegg tilsvarende etterforskere ved etterforskningsseksjon i Nordland:
   • Politibetjent 2 kr. 35 000,-
   • politibetjent 3 kr. 45 000,-
 • For søkere med annen utdanning avlønnes stillingen som rådgiver (SKO 1434, lønnstrinn 60 - 65) kr. 553 500 - 604 400, avhengig av kvalifikasjoner
 • Ved særskilt kvalifiserte søkere kan det vurderes innplassering som politioverbetjent/politispesialist (SKO 0287, lønnstrinn 65-72) kr 604 400 – 689 100 eller som seniorrådgiver (SKO 1364, lønnstrinn 65-72) kr 604 400 – 689 100 avhengig av kvalifikasjoner
 • Ved særskilt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Ved tilsetting vil det bli foretatt en konkret individuell vurdering av lønnsplassering i henhold til kompetanse og erfaring
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Nordland politidistrikt er en IA bedrift
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser fleksibel arbeidstid, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Powered by Labrador CMS