Ledig stilling:

Fagleder VT AAW C4IS

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Bergen, Norge

Søknadsfrist: 11.04.2023

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Sjøforsvaret er du med og beskytter nasjonens maritime interesser. Norge er en maritim og arktisk nasjon og kystvakt- og marinefartøyer er til enhver tid ute på oppdrag – både i hjemlige farvann og i utlandet.

Marinens primæroppgave er å ivareta det militære forsvaret av norske havområder til enhver tid.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Monica Sigvartsen Mella

Tittel: Seksjonsleder - kontaktes for spørsmål om stillingen

Tlf./E-post: 55503437

-----

Navn: Karoline Helgevold Hoppestad

Tittel: HR Rådgiver - kontaktes for administrative spørsmål

Tlf./E-post: 416 72 119

Ønsker du å arbeide med både ledelse og undervisningspersonell? Ved KNM Tordenskjold på Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern i Bergen er det ledig fast stilling som fagleder innen våpenteknisk bransje.

KNM Tordenskjold er Sjøforsvarets våpenskole og gir fag- og funksjonsrettet utdanning til Sjøforsvarets vernepliktige, spesialister og offiserer. Ved KNM Tordenskjold gis det meget variert utdanning innenfor en rekke fagområder og utdanningen spenner fra korte kurs på en dags varighet til årsstudium som danner grunnlag for en mastergrad. Videre er KNM Tordenskjold ansvarlig for oppøving og mønstring av Sjøforsvarets fartøyer, øvingsplanlegging i Sjøforsvaret, samt analyse og operativ erfaringshåndtering.

Som fagleder innen våpenteknisk bransje har du ansvar for gjennomføring av tekniske kurs innen krigføringsdomenet AAW (Anti-luftkrigføring) og C4IS (Informasjons- og kommunikasjonssystemer). Med utdanning og interesse for radar, datanettverk og kommunikasjonsteknologi, og med god teknisk innsikt, vil du være en kandidat for denne stillingen. Du vil være med på å støtte øvrige avdelinger og fartøy under trening og øving gjennom veiledning og kontroll. Du vil ha oppgaver som er varierte i utføringen, men knyttet til fagområdet. I rollen som fagleder vil du være en viktig pådriver for utvikling av fagfeltet, samt ansvarlig for undervisning av nytt og erfarent teknisk personell. Trives du i en hektisk arbeidshverdag og er klar for nye utfordringer, kan du være den vi ser etter.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra i fagansvar. Bidra til å etablere, følge opp, videreutvikle og kvalitetssikre rutiner, prosesser og kompetanseheving innenfor eget ansvarsområde. Bidra i utvikling av struktur, materiell, doktriner og dokumentasjon, herunder reglementer, bestemmelser og øvrig dokumentasjon.
 • Forvalte og administrere kurs. Oppgaven omfatter alle deler av administrasjon og forvaltning av funksjonsrettede kurs og utdanninger. Dette innebærer blant annet koordinering, etablering, planlegging, registrering og sluttføring av kurs/utdanninger i Forsvarets systemer.
 • Undervisning. Planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og evaluere undervisning ved avdelingen. I samarbeid med fagpersonell i avdeling sørge for kompetanseheving, veiledning og støtte til elevene.
 • Utarbeide og ajourholde regelverk. Saksbehandling av endringsforslag, interne prosedyrer, utarbeide regelverk etc. i henhold til øvrige direktiver og instrukser.
 • Saksbehandling. Utrede, drøfte og vurdere saker, notater, søknader og lignende. Ivareta forsvarlig behandling av sakene, herunder ivaretakelse av personvern, i henhold til forvaltningsloven, offentlighetsloven og personopplysningsloven. sørge for korrekt arkivering i henhold til arkivloven.

Kvalifikasjoner

Må-krav

 • For militære stillinger foreligger det krav om medisinsk og fysisk skikkethet. Søkerne må tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1), samt være skikket til Sjøtjeneste for stillinger på fartøy. I tillegg må kandidaten avlegge og bestå fysisk test til minimum karakter 4. Aktuelle kandidater må påberegne å gjennomføre medisinsk utsjekk og fysisk test på intervjudagen. Resultater fra testene vil vektlegges i den totale vurderingen av kandidaten. For personell som ansettes vil alle formalkrav vedr. medisinsk skikkethet, fysisk skikkethet og godkjent sikkerhetsklarering måtte være på plass senest innen prøvetidens utløp. (6 mnd fra tilsetting)
 • Du må ha norsk statsborgerskap
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig og NATO secret. Bakgrunnssjekk vil bli gjennomført.
 • Du må ha god fremstillingsevne (muntlig/skriftlig) både innen norsk og engelsk.
 • Du må ha fullført og bestått militært utdanningsnivå: Offisersutdanning (GOU) ved Luft-, Sjø-krigsskole eller ved Hærens Krigsskole
 • Sivil høgskoleutdanning - relevant bachelorgrad (BSc) innen kommunikasjonssystemer, informatikk, radarteknikk eller tilsvarende. (IKT)

Ønskelige krav

 • Våpenteknisk systemkurs C4IS eller Anti Air Warfare (AAW)
 • Kurs og erfaring innen Anti Air Warfare (AAW)
 • Erfaring fra Nansen-klassen fregatt innen fagområdet Anti Air Warfare (AAW)

Vi oppfordrer deg til å skildre hva du har gjort og oppnådd i fritekstfeltet når du fyller inn CV-en din. Dette gjør at vi får et så godt bilde som mulig av deg og kvalifikasjonene dine. Fint om du merker vedlegg med relevant tekst og fyller inn referanser. Søknader uten attester vil ikke bli behandlet. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vektlegges og vi søker en medarbeider som:

 • Har god evne til samarbeid og kommunikasjon
 • Stor interesse for faget, og liker det å undervise og veilede andre, både i små og større grupper/klasser
 • Er fleksibel, løsningsorientert og opptatt av å levere innen tidsfrister
 • Er strukturert og nøyaktig, og har evne til helhetsoversikt
 • Motiveres av gode muligheter for faglig og personlig utvikling

Vi kan tilby

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling, med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et positivt kollegialt arbeidsmiljø med høy kompetanse.
 • Fleksibel arbeidstid, med blant annet mulighet for inntil to timer trening i arbeidstiden per uke, når tjenesten tillater det.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer god tjenestepensjonsordning. Tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner i stillingskode 0139 Fenrik (OF1), 0141/1556 Løytnant( OF1+), 1519/1557 Kapteinløytnant/Kaptein ( OF2). ltr. 42-64. Dette utgjør kroner 417.900-593.500,- Det tilkommer særtillegg etter Forsvarets arbeidstidsavtale (ATF) og Hovedtariffavtalen i Staten ved embarkering/seiling. Fra lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Vilkår og tidspunkt for tilsetting:

Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato 01.08.2023. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Powered by Labrador CMS