Ledig stilling:

Er du vår nye militære avdelingslege på Huseby?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Vikariat

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 29.07.24

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

Trenregimentet i Hæren, med om lag 900 ansatte og vernepliktige, har ansvar for drift av Hærens leirer fra Huseby i sør til Kirkenes i nord. Dette innebærer drift og vedlikehold av blant annet kjøkken, velferd, idrett, allmenn helsetjeneste, skytefelt samt bygg og anlegg. I enkelte geografiske områder gir Trenregimentet støtte til avdelinger utenfor Hæren. I avdelingen inngår også Alliert treningssenter (ATS) og Logistikkbataljonen. Alliert treningssenter er bindeleddet mellom allierte og militære avdelinger, allierte og sivile myndigheter, grunneiere og andre aktører. Logistikkbataljonen ivaretar alle forsyninger i Hæren.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Karianne Storsten 

Tittel: Avdelingssykepleier

Tlf./E-post: 93085907

-----------------------------------------

Navn: Endre Knutsen

Tittel: Garnisons sjef Huseby leir

Tlf./E-post: 92610413

Som avdelingslege hos oss vil du bidra ved den militær-medisinske virksomheten i avdelingen. Det er en selvstendig jobb som blant annet innebærer medisinsk utredning og behandling av Forsvarets personell, sanitets støtte ved øvelser og ved annen etterspørsel, i tillegg ved seleksjon og annet sakkyndig arbeid ved egen og andre avdelinger. Arbeidet utføres i tråd med sivile- og militære reglement.

Vi søker deg som håndterer en hektisk hverdag i ett dynamisk miljø, og som evner å se sammenhenger og muligheter som setter rammer for Trenregimentet sine aktiviteter i forbindelse med leveranser av garnisonstjeneste ved Huseby. 

Hærens Trenregiment har som hovedoppgave å levere garnisonstjenester der Hæren har sin virksomhet. Dette inkluderer blant annet kjøkken, allmenn helsetjeneste, skytefelt samt bygg og anlegg, velferd, idrett og sosialtjenester. I Trenregimentet inngår også Bedriftshelsetjenesten, Alliert treningssenter (ATS) og Logistikkbataljonen. ATS er blant annet bindeleddet mellom allierte og militære avdelinger i forbindelse med trening, øving og operasjoner.

Huseby leir ligger ved Røa/Oslo. Leiren ligger sentralt til og det er kort pendleravstand ned til Oslo by. Leiren ligger i flotte omgivelser og er samlokalisert med Hans Majestets Kongens garde (HMKG). Det er enkel adkomst med kollektiv transport.

Arbeidsoppgaver

 • Være medisinsk ansvarlig ved avdelingen.
 • Utføre administrative oppgaver som medisinskfaglige rådgiver for sjef og befal i avdelingen
 • Utføre sanitetstjeneste etter sivile og militære reglement
 • Medisinsk kvalitetssikring av sanitetstjenesten ved sykestua
 • Bidra med sanitetsstøtte ved øvelser etter behov
 • Ivareta forebyggende og helsefremmende.
 • Delta i klinisk virksomhet, herunder utføre medisinske utredninger og behandling av Forsvarets personell
 • Undervise og veilede i helsefaglige emner
 • Utføre seleksjon og annet sakkyndig arbeid for egen og andre avdelinger
 • Utøve medisinsk kvalitetssikring av sanitetstjenesten ved sykestua

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen, norsk autorisasjon og gjennomført turnustjeneste
 • Norsk statsborgerskap
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse
 • Grunnleggende befalsutdanning(GBU) eller offiserkurs for akademisk befal. Søker som ikke har GBU eller vernepliktig befalskurs (VA kurs), kan søke under forutsetning om villighet til å gjennomføre slikt kurs ved første anledning.
 • Beherske norsk språk godt, både muntlig og skriftlig. Søknaden skrives på norsk
 • Tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B-1skikket for stab/basetjeneste ved operasjoner i høyrisikoområder)
 • Gjennomføre og bestå fysisk test til karakter 4 i utholdenhet og styrke
 • Link til test krav: https://forsvaret.no/tjeneste/ansatt/regelverk/reglement-om-fysisk-testing 
 • Utdanning fra utlandet må være godkjent i Norge av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres. Vitnemål/ attester må være oversatt av statsautorisert oversetter for å bli tillagt vekt i utvelgelses- og ansettelsesprosessen
 • Udokumenterte kvalifikasjoner som fremgår av søknaden vil ikke bli tillagt vekt 
 • Den som tilsettes må være villig til etterutdanning/kurs dersom arbeidsgiver krever det

Vitnemål og attester må scannes i Webcruiter

Det er ønskelig med:

 • 3 års relevant tjenesteerfaring etter endt turnustjeneste
 • Spesialist i allmennmedisin eller annen relevant spesialkompetanse
 • Minimum 2 års erfaring som militærlege 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Nøyaktighet
 • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner
 • Gode lederegenskaper 
 • Evne til helhetsoversikt

Vi kan tilby

 • Pendling kan innvilges etter søknad
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med spennende og utfordrende oppgaver
 • Godt fagmiljø med gode kolleger i et godt og inspirerende arbeidsmiljø
 • Utfordrende, varierte og selvstendige arbeidsoppgave.
 • Stillingen er 100 % med redusert bunden arbeidstid 18 timer per uke, og kommer inn under "Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for militært fast tilsatte leger i full stilling med redusert bunden arbeidstid"
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Stillingen er tillagt grad major/orlogskaptein kode 1520 og lønnes som major etter statens lønnsregulativ i tr 70, pt. kr 692 400- brutto per år. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

Powered by Labrador CMS