Ledig stilling:

Er du vår nye 1.maskinist?

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Bergen, Norge

Søknadsfrist: 11.04.2023

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Sjøforsvaret er du med og beskytter nasjonens maritime interesser. Norge er en maritim og arktisk nasjon og kystvakt- og marinefartøyer er til enhver tid ute på oppdrag – både i hjemlige farvann og i utlandet.

Marinens primæroppgave er å ivareta det militære forsvaret av norske havområder til enhver tid.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Eline Rustad

Tittel: HR-rådgiver, for administrative spørsmål

Tlf./E-post: 55 50 43 90

-----

Navn: Thomas Landmark Støkket

Tittel: Operasjonsoffiser, for stillingrelaterte spørsmål

Tlf./E-post: 55 50 47 97

1.Minerydderskvadron har sin hovedbase på Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen. Fartøyene opererer langs hele kysten og i havområdene ved og utenfor Norge. 1. Minerydderskvadrons primæroppgave er å sørge for at nasjonen opprettholder en mineryddingskapabilitet, i tillegg til å bidra til relevante kapasiteter for å løse de til enhver tid prioriterte oppgaver som operativ myndighet definerer.

Som vår nye 1.maskinist blir du en del av skvadronen, og din arbeidsplass vil være ombord på et minerydderfartøy. Dine hovedoppgaver vil være å foreta den daglige ledelse av alt vedlikehold av det skipstekniske utstyret, samt vedlikehold av utstyr knyttet til brann-, havari- og CBRNM-materiell. Du skal påse at fartøyets vedlikeholdssystem er ajourført i henhold til egne ansvarsområder, samt at dagbøker blir ført etter gjeldende bestemmelser. I samråd med maskinmester skal du legge forholdende til rette for opplæring og videreutvikling av alt personell ombord vedrørende skipstekniske systemer. Spesielt vektlegges opplæring av 2.maskinist. Du vil bli materiellansvarlig for maskindetaljen, herunder reservedeler og forbruksmateriell, samt daglig oppfølging av undergitt vernepliktig personell. Du vil også delta i vakttjenesten om bord, og ellers andre ansvarsområder på fartøyet.

Arbeidsoppgaver

 • Som 1.Maskinist vil du støtte maskinmester i ledelsen av den operative og administrative tjenesten i skipsteknisk avdeling på fartøyet. Du vil ha ansvar for drift og vedlikehold av maskin og skrog, samt bistå med drift og vedlikehold av dykkerdetaljen, havari/CBRN-vern, båtmateriell, og alt sertifikatkrevende skipsteknisk utstyr.
 • Du vil utføre fartøystjeneste. Omfatter arbeidsoppgaver knyttet til skipsrutiner og fartøystjeneste som er felles for besetningen på Sjøforsvarets minefartøy.
 • Sjøoperativ tjeneste. Du vil delta i, eller bidra i militære operasjoner og styrkeoppbygging i en operativ maritim avdeling.

Kvalifikasjoner

Må kvalifikasjoner:

 • Du har gyldig kompetansesertifikat maskinoffiser klasse 3 motor
 • Du har gyldig STCW videregående sikkerhetskurs
 • Du har grunnleggende befalsutdanning
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for nivå HEMMELIG og NATO SECRET. Bakgrunnssjekk vil bli gjennomført
 • Du må inneha god norsk, muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. Forsvarsloven og forsvarstilsatte-forskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk skikkethet (INTOPS B1) og fysisk skikkethet (Karakter 4/4). Aktuelle kandidater må påberegne å gjennomføre medisinsk utsjekk og fysisk test på intervjudagen. Resultater fra testene vil vektlegges i den totale vurderingen av kandidaten. For personell som ansettes vil alle formalkrav vedrørende medisinsk skikkethet, fysisk skikkethet og godkjent sikkerhetsklarering måtte være på plass senest innen prøvetidens utløp (6 mnd. Fra tilsettingsdato)

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Gyldig sertifikat som assessor

Vi oppfordrer deg som søker til å skildre hva du har gjort, hva du har oppnådd, og andre ting som er relevant i fritekstfeltet når du fyller ut CV i rekrutteringssystemet vårt WebCruiter. Det gjør at vi får et så godt som mulig bilde av deg og dine kvalifikasjoner. Det er å foretrekke godt merkede vedlegg av vitnemål, attester, og relevante sertifikater.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er

 • Løsningsorientert: Du ser løsninger på teknisk utfordrende problemer og du gir deg ikke når du møter komplekse problemer.
 • Strukturert: Du jobber målrettet med arbeidsoppgavene dine og har en plan for hvordan du skal gjennomføre arbeidshverdagen.
 • Lagspiller: Du må ha evne til å jobbe i team, og samarbeide om oppgaver. Kompetanseoverføring er vår viktigste nøkkel til å lykkes sammen.
 • Tilpasningsdyktig: Du evner å leve tett med dine kolleger over kortere og lengre tid, og kan tilpasse deg dine omgivelser.

Personlig egnethet vil bli ilagt stor vekt.

Vi kan tilby

 • Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb, hvor du kan være med å utgjøre en forskjell.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling, med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et positivt kollegialt arbeidsmiljø med høy kompetanse.
 • Fleksibel arbeidstid, med blant annet mulighet for inntil to timer trening i arbeidstiden per uke, når tjenesten tillater det.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer god tjenestepensjonsordning.
 • Tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Lønn etter statens regulativ som grad 1564 Kvartermester/1565 Senior kvartermester/1566 Skvadronsmester, LTR 31-57, kroner 366 700 - 526 100 per år. Fra lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til statens pensjonskasse.

Vilkår og tidspunkt for tilsettingTilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato 01.08.2023. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Powered by Labrador CMS