Ledig stilling:

Har du interessen for og kompetansen til å bli vår sikkerhets- og beredskapssjef?

Søknadsfrist: 23.10.23

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Trondheim, Norge

Søknadsfrist: 23.10.23

Om arbeidsgiver:

NTNU - kunnskap for en bedre verdenVed NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. Fellesadministrasjonen er NTNUs sentrale administrasjon som yter rådgivning og service til NTNUs ledelse og fakulteter. Vi utfører varierte oppgaver innenfor drift og utvikling av administrative tjenester. Fellesadministrasjonen har som mål å være faglig oppdatert og levere fremragende kvalitet innenfor de ulike fagområdene, og jobbe for å fremme NTNUs visjon og strategiske mål.

Kontakt:

Navn: Bjørn Haugstad

Tittel: direktør for organisasjon og infrastruktur

Tlf./E-post: 480 82 692 /

bjorn.haugstad@ntnu.no

Sikkerhets- og beredskapssjef (CSO)

Dette er NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 43 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Om stillingen

Sikkerhets- og beredskapssjef (CSO) er en ny 100 % stilling ved NTNU. Du vil få fagansvaret for å utvikle og lede arbeidet med sikkerhet og beredskap i tråd med ambisjon for oppbygging av en helhetlig sikkerhetsorganisasjon for NTNU fra 2024.

Du vil være en faglig og strategisk rådgiver for lederlinjen, Direktør for organisasjon og infrastruktur og Rektor, og ha overordnet koordineringsansvar for det gjennomgående faglige arbeidet med sikkerhet, sikring og beredskap i fellesadministrasjonen, ved fakultetene og mot eksterne parter.

Du vil lede den sentrale sikkerhetsorganisasjonen med fagansvarlige i IT-avdelingen (digital sikkerhet), Eiendomsavdelingen (fysisk sikring) og selv lede en ny enhet for sikkerhet og beredskap.

Som vår nye kollega må du være trygg i lederrollen og utpreget samarbeidsorientert, samtidig som du tør å utfordre og gi tydelige råd. Du inspirerer til endring ved bruk av dine gode kommunikasjonsevner og din innflytelse. Du har god virksomhetsforståelse, er behovsorientert, ser sammenhenger og helhet.

I overordnet strategisk virksomhetsstyring på sikkerhets- og beredskapsområdet og i krise- og beredskapssituasjoner rapporterer du direkte til Direktør for organisasjon og infrastruktur.

Stillingen er midlertidig plassert direkte under Direktør for organisasjon og infrastruktur. Endelig organisatorisk plassering vil bli avklart som ledd i arbeidet med reorganisering av fellesadministrasjonen.

Les mer om sikkerhet og beredskap ved NTNU (https://i.ntnu.no/beredskap)

Arbeidsoppgaver

 • sentral rolle i beredskapsledelsen på strategisk nivå
 • faglig ansvar for NTNUs helhetlige arbeid med sikkerhet og beredskap
 • oppfølging av lov- og myndighetskrav og samhandling med nasjonale myndigheter og regionale aktører
 • gi råd til linjeledere, rektorat og dekanat i sikkerhetsfaglige spørsmål
 • etablere et godt samarbeid med avdelingene i fellesadministrasjonen og fakultetene
 • lede NTNUs sikkerhets- og beredskapsnettverk bestående av sikkerhets- og beredskapsrådgivere på institusjons- og fakultetsnivå
 • personal- og budsjettansvar

Kvalifikasjonskrav

 • master innen relevant fagområde for stillingen. Omfattende og relevant praksis kan kompensere for utdanningskravet
 • dokumentert ledererfaring (fra offentlig forvaltning)
 • dokumentert erfaring med sikkerhet og beredskap
 • må kunne sikkerhetsklareres (https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/sikkerhetsklarering/)
 • meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og god på engelsk

Ønskede kvalifikasjoner 

 • erfaring fra UH-sektoren
 • ledererfaring fra komplekse organisasjoner

Personlige egenskaper 

 • god kommunikator
 • etablerer troverdighet og har innflytelse
 • har god virksomhetsforståelse
 • er en relasjonsbygger og lagspiller

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr 

 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • åpent og inkluderende arbeidsmiljø (https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Inkluderende+arbeidsliv)med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse (https://www.spk.no/)
 • ansattegoder og fordeler (https://www.ntnu.no/stillinger/ansattgoder)

Lønn og vilkår 

I stillingen vil du lønnes etter avtale innenfor statens regelverk avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-67), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser
 • din motivasjon for stillingen
 • redegjørelse for dine muligheter for sikkerhetsklarering

Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for hele ditt utdanningsløp, både bachelor- og masterutdanning, i tillegg til annen høyere utdanning. Beskrivelse av hvilken dokumentasjon som er nødvendig finner du her (https://www.ntnu.no/stillinger/dokumentasjon-av-utenlandsk-utdanning). Dersom du allerede har en uttalelse fra NOKUT, er det fint om du legger ved den også.

Generell informasjon 

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn. 

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16/KAPITTEL_3#%C2%A725). Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Direktør for organisasjon og infrastruktur Bjørn Haugstad, tlf. 480 82 692, e-post bjorn.haugstad@ntnu.no. Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Seniorrådgiver Frode Thuv Knudsen, e-post: frode.t.knudsen@ntnu.no.

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon 

Powered by Labrador CMS