Ledig stilling:

Information manager

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Rygge, Norge

Søknadsfrist: 30.06.24

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Luftforsvaret er du med på å kontrollere og beskytte luftrommet over landet vårt. Norske jagerfly er i kontinuerlig beredskap, kontroll- og varslingspersonell overvåker og kontrollerer luftrommet og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Vatle, Anette

Tittel: Personellbefal

Tlf./E-post: +47 38 06 51 43

-----------------------------------------

Navn: Øvland, Kenneth

Tittel: Stabssjef

Tlf./E-post: 97974499 /  keovland@mil.no

Luftforsvarets våpenskole (LVS) ønsker å tilsette personell i stilling som Information Manager (IM). Stillingen er endel av LVS stab og er lokalisert på Rygge.

Luftforsvarets våpenskole (LVS) forvalter fag, utvikling og utdanning i Luftforsvaret, og skal sørge for ivaretakelse av fagmyndighet og fagansvar, strukturutvikling, innføring av F-35 og kompetanseproduksjon. 

LVS består av Luftmilitært krigføringssenter (LMKS), Luftmilitært senter for operativ støtte (LSOS), Luftforsvarets utviklingssenter (LFUS) og Luftforsvarets skolesenter (LS). LVS, gjennom LMKS og LSOS, ivaretar fagmyndighet, fagansvar og militær luftfartsmyndighet for sjef Luftforsvaret, med unntak av fagmyndighet flytrygging og militær luftdyktighet. Dette innebærer regelverksutvikling, tilsyn og faglig rådgivning. LMKS forvalter innføringen av F-35 i Forsvaret, og er ansvarlig for å oppnå full operativ evne med F-35. 

LFUS forvalter anskaffelsesprosjekter og Luftforsvarets strukturutvikling, og er dermed den avdelingen som innfører EBA, flysystemer og annet materiell Luftforsvaret gjennom ulike prosjekter. 

LS ivaretar all utdanning i Luftforsvaret og forvalter skoler, kvalitetssystemer og fagplaner for utdanning. 

LVS har tilstedeværelse på Rygge, Kjevik, Værnes, Ørlandet og Sørreisa.

Sjef LVS, LMKS, LSOS og LFUS er på Rygge, mens LS er på de øvrige lokasjonene, med fremtidig hovedsete på Værnes.

Arbeidsoppgaver

Stillingsinnehaver er ansvarlig for å lede og bidra til informasjonsstyring ved Luftforsvarets våpenskole (LVS). Herunder etablere systemer og prosesser som ivaretar intern og ekstern informasjonsflyt ved LVS, samt sikre en effektiv fordeling av informasjon ved avdelingen. Dette inkluderer standardisering og systematisering av måten ulik informasjon fordeles, presenteres, visualiseres og følges opp. 

Oppgave 1

 • Stabstjeneste midlere nivå
  • utarbeidelse av beslutningsstøtte
  • planlegging og iverksetting av tiltak og aktiviteter
  • veiledning og støtte i gjennomføring av tiltak
  • oppfølging og kontroll for å sikre at tiltakets mål og hensikt nås

Oppgave 2

 • Saksbehandling
  • Utrede, drøfte og vurdere saker, notater, søknader og lignende
  • Ivareta forsvarlig behandling av sakene, herunder ivaretakelse av personvern i henhold til forvaltningsloven, offentlighetsloven og personopplysningsloven
  • Sørge for korrekt arkivering i henhold til arkivloven

Oppgave 3

 • Information Management (IM)
  • Etablere, implementere, vedlikeholde og evaluere IM-plan for avdeling i henhold til "Veiledning for utarbeidelse av IM-plan"
  • Bidra til å videreutvikle virksomhetsprosesser i avdeling, herunder tilrettelegge for utnyttelse av ny teknologi som understøtter IM
  • Bidra til en kultur for deling av informasjon ved å øke IM-bevissthet og gjennomføre IM-opplæring i avdelingen
  • Delta i Forsvarets IM Community og Interest (COI) og bidra til å utvikle fagområdet
  • Sammen med egen sikkerhetsorganisasjon, utvikle organisasjonens informasjonssikkerhet
  • Evaluere og rapportere effekten av IM i egen organisasjon
  • Ha oversikt over hvilke Samarbeidsrom som avdelingen har med eier
  • Bidra til å videreutvikle virksomhetsprosesser i organisasjon, herunder tilrettelegge for utnyttelse av ny teknologi som understøtter

Kvalifikasjoner

MÅ krav

 • Norsk statsborgerskap
 • Sikkerhetsklarering HEMMELIG
 • Fysisk test til minimum karakter 4 for styrke og 4 for utholdenhet*
 • Medisinsk skikkethet for operasjoner i utlandet
 • Sivilt utdanningsnivå Universitet/høyskole- bachelorutdanning innen arkiv-, bibliotek-, teknologi/IT eller annen utdanning relevant for informasjonsforvaltning
 • IM kurs (om du ikke har fullført kurset, skal det gjennomføres etter tiltredelse)

BØR krav

 • Det er ønskelig med erfaring fra system og teknologi som støtter dokumenthåndtering og samhandling

*For alle stillinger i Forsvaret kreves det godkjent fysisk test, medisinsk skikkethet for operasjoner i utlandet og godkjent sikkerhetsklarering. Kravene må være bestått innen prøvetidens varighet på 6 mnd. For denne stillingen kreves klarering for HEMMELIG. For nærmere opplysninger om krav kan du henvende deg til oppgitt kontaktperson i annonsen.

Personlige egenskaper

 • Strukturert og faglig dyktig
 • Tilpasningsdyktig og takler perioder med høyt arbeidstempo
 • Jobbe godt selvstendig og i samarbeid med andre
 • Evne til å selvstendig prioritere og planlegge arbeidsoppgaver

Vi kan tilby

 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og Luftforsvarets lønnspolitikk, som rådgiver (stillingskode 1434) med lønnstrinn 65-71, for tiden kr 635 400-708 000,- per år. For særskilt godt kvalifisert personell kan kunngjort lønn avvikes. Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens pensjonskasse
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Mulighet for fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger med blant annet mulighet for trening i arbeidstiden
Powered by Labrador CMS