Ledig stilling:

Ønsker du å jobbe med militær idrett og trening i utdannelsen av morgendagens ledere i Forsvaret?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Laksevåg, Norge

Søknadsfrist: 23.06.24

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Sjøforsvaret er du med og beskytter nasjonens maritime interesser. Norge er en maritim og arktisk nasjon og kystvakt- og marinefartøyer er til enhver tid ute på oppdrag – både i hjemlige farvann og i utlandet. Sjøkrigsskolen utdanner morgendagens ledere. En kombinasjon av lederutdanning og fagutdanning skaper gode offiserer med høy kompetanse.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne . Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Kontakt:

Navn: Ole Steinsland

Tittel: Seksjonssjef Veiledning, Trening og Øving

Tlf./E-post: 41 25 96 07

----------------------------------------------

Navn: Ekbäck-Allen, Nina Mcgee

Tittel: HR-Rådgiver

Tlf./E-post: 99 01 79 50

Vi søker en motivert og engasjert medarbeider med kompetanse innen idrett og trening. Som medarbeider hos oss, vil du bidra til å utdanne og forme fremtidens militære ledere og utvikle fagfeltet i Forsvaret. 

Sjøkrigsskolen utdanner morgendagens ledere. En kombinasjon av lederutdanning og fagutdanning skaper gode offiserer med høy kompetanse. Sjøkrigsskolens forskningsaktiviteter er rettet mot det sjømilitære domenet, og foregår i spennet mellom sjømakt og sikkerhetspolitikk, maritime operasjoner og lederskap, sjømilitær teknologi og militær logistikk.

Forsvarets høgskole (FHS) har ansvaret for all nivådannende- og akkreditert utdanning i Forsvaret. Høgskolen består av de tre krigsskolene, Institutt for forsvarsstudier, Stabsskolen, Språk- og etterretningsskolen, Cyberingeniørskolen og Befalsskolen. FHS har Forsvarets og Norges fremste fagmiljø innenfor sikkerhets- og forsvarspolitikk og militærmakt. Forskning og utvikling ved høgskolen skal bidra til Forsvarets og samfunnets behov for kunnskap om militære styrkers praktiske muligheter og begrensninger under vekslende teknologiske, sosiale, politiske og kulturelle forhold.

FHS har Norges fremste akademiske fagmiljø innen landmakt, sjømakt, luftmakt, fellesoperasjoner og sikkerhets- og forsvarspolitikk. Høgskolen har som hovedoppgave å utdanne befal og offiserer til Forsvaret. Forskning og utvikling ved høgskolen bidrar til Forsvarets og samfunnets behov forkunnskap om militære styrkers praktiske muligheter og begrensninger under vekslende teknologiske, sosiale, politiske og kulturelle forhold.

Arbeidsoppgaver

 • Undervise og veilede innen militær idrett og trening, herunder også individuell veiledning og tilrettelegging.
 • Sikre at kadettene og elevenes totalbelastning i tjenesten ivaretas.
 • Påse at en nødvendig koordinering mellom faget militær idrett og trening samt annen fysisk krevende tjeneste ivaretas.
 • Være faglig ansvarlig for militær idrett og trening ved Sjøkrigsskolen.
 • Være ansvarlig for idrettslige aktiviteter, herunder Nasjonalt kadettstevne og Nordisk kadettstevne.
 • Ansvarlig for ivaretakelse og oppfølging av skolens idrettsfasiliteter og utstyr.

Kvalifikasjoner

Må krav:

 • Grunnleggende befalsutdanning
 • Idrettsfaglig utdanning fortrinnsvis på bachelornivå
 • Erfaring og eventuelt fordypning innen idrettsfaget
 • Minimum 2 års erfaring som idrettsbefal
 • Må kunne bestå fysisk krav til styrke - og utholdenhet, karakter 6
 • Norsk statsborgerskap

For alle militære stillinger i Forsvaret kreves det godkjent fysisk test, medisinsk skikkethet for operasjoner i utlandet og godkjent sikkerhetsklarering. For denne stillingen kreves klarering for HEMMELIG/NATO SECRET. Kravene må være bestått innen prøvetidenes varighet på 6 måneder.

For mer informasjon om krav og gradsstruktur, se Forsvaret.no

Ønskelig:

 • Videregående befalsutdanning 1
 • Utdanning og erfaring fra veiledning/pedagogikk

Den enkelte kandidat vil bli vurdert opp mot avdelingens behov for mangfold, fag- og teamkompetanse,

Personlige egenskaper

 • Systematisk, ryddig og strukturert
 • Evne å samarbeide på tvers i en mangfoldig og kompleks kunnskapsorganisasjon
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig
 • God helhetsoversikt og stor arbeidskapasitet
 • En god rollemodell for sine omgivelser, som harmonerer med Forsvaret kjerneverdier – Respekt, Ansvar & Mot

Vi kan tilby

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et godt og positivt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger, blant annet muligheter for inntil to timers trening i arbeidstiden per uke når arbeidet tillater det

Annen relevant informasjon:

 • Deler av utdanningen gjennomføres som moduler på andre lokasjoner og på tokt med maritimt fartøy.
 • Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Vilkår og tidspunkt for tilsetting:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Grad gis etter kvalifikasjoner og militært utdanningsnivå:

 • Stillingskode 1564 Sersjant/Kvartermester, lønnstrinn 46 til 52, for tiden kr 472.900,- til kr 516.800,- pr år
 • Stillingskode 1565 Seniorsersjant/Seniorkvartermester, lønnstrinn 53 til 59, for tiden kr 524.700,- til kr 575.400,- pr år
 • Stillingskode 1566 Oversersjant/Vingsersjant/Skvadronsmester, lønnstrinn 57 til 62, for tiden kr 557.100,- til kr 604.900,- pr år.

For særlig kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte forplikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldene ordningen for militært tilsatte.

Tiltredelsesdato 1. oktober eller etter avtale.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato (01.10.2024). Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Powered by Labrador CMS