Ledig stilling:

Sjøforsvarsprest ved KNM Harald Haarfagre

Søknadsfrist: 02.02.2023

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Hafrsfjord, Norge

Søknadsfrist: 02.02.2023

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Forsvarets fellestjenester består av avdelinger som utfører oppgaver innen en rekke fagfelt. Som en del av Forsvarets fellestjenester bidrar du til å styrke landets forsvar på mange måter og nivåer.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.


Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Hans Petter Sundsbø

Tittel: Sjefsprest Sjøforsvaret

Tlf./E-post: 47489022

Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK) organiserer tros- og livssynstjenesten ved alle landets militære avdelinger. I korpset tjenestegjør for tiden i overkant av 50 sertifiserte fagpersoner fra Den norske kirke, og andre tros- og livssynssamfunn. Personellet utfører tros- og livssynsbetjening i henhold til egen sertifisering, legger til rette for annen tros- og livssynsutøvelse, underviser i etikk, og gir råd i religiøse, etiske og moralske spørsmål. FTLK er senter for Pastoralklinisk utdanning (PKU).

KNM Harald Haarfagre (KNM HH) er Forsvarets største rekruttskole, og ligger ved Hafrsfjord utenfor Stavanger sentrum. Rekruttskolen gir grunnleggende soldatutdanning fire ganger årlig til alle som skal gjøre tjeneste i Sjøforsvaret og til de fleste i Luftforsvaret. Flere andre militære avdelinger er samlokalisert med rekruttskolen og KNM HH gir støtte til andre forsvarsavdelinger i Rogaland. KNM HH har eget kapell som ble vigslet i 1974. Kapellet tilbyr ukentlige gudstjenester, soldatlag og en plass for samtale og stillhet.Det tjenestegjør to sjøforsvarsprester ved KNM HH, disse samarbeider om tjenesten og gjennomfører undervisning i etikk og andre tema. Undervisningen utgjør en stor og viktig del av tjenesten ved siden av personellstøtte gjennom sjelesorg og tilbud om samtaler.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgave:

 • Koordinere, tilrettelegge og gjennomføre tros- og livssynsbetjeningen ved avdelingen, herunder utvikle og øve planverk innen fagområdet.
 • Rådgivning til avdelingssjefer innenfor etikk, moral og sjelesorg.
 • Planlegge og gjennomføre undervisning av vernepliktige mannskaper innenfor etiske fag.
 • Delta i ulike råd, utvalg og prosjektarbeider med fokus på tros- og livssynsbetjening.
 • Holde kontakt med lokale tros- og livssynsmiljø i umiddelbar nærhet til tjenestestedet.
 • Oppfølging av lokal kirke/ kapell/stillerom/flerbruksrom.
 • Noe sjøtjeneste må påregnes.
 • Stillingen tillegges særlige arbeidsoppgaver i fagutvikling innenfor FTLKs bidrag i grunnleggende soldatutdanning.

Ansvarsområde:

 • Sjøforsvarspresten utfører også tros- eller livssynstjeneste for andre militære avdelinger i området og inngår i gudstjenesteturnus/tilsvarende.

Nærmeste foresatte for sjøforsvarspresten er sjefsprest Sjøforsvaret.

Kvalifikasjoner

Må krav:

 • Cand. theol/tilsvarende
 • Praktisk teologisk seminar eller dokumentert kompetanse innen sjelesorg/eksistensielle samtaler og seremonier/gudstjenester.
 • Det er krav til gjennomføring og bestått SKMT-kurs og fagkurs for tros- og livssynspersonell i løpet av første tjenesteår.
 • Godkjent medisinsk seleksjon med tanke på medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner, B1 begrenset skikket stab/basetjeneste, høyrisikoområde.
 • Godkjent fysisk test (Ved nytilsetting i Forsvaret kreves styrke og utholdenhet nivå 4).
 • Den som ansettes må kunne autoriseres i DnK, eller i et kirkesamfunn som DnK har samarbeidsavtale med.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/NATO Secret før tiltredelse.
 • Norsk statsborgerskap.
 • Førerkort klasse B.

Det er i tillegg ønskelig at du har:

 • 2 års erfaring som feltprest.
 • erfaring fra internasjonale operasjoner (CE) som feltprest/tilsvarende.
 • pastoralklinisk utdanning.
 • erfaring som menighets- organisasjons- eller institusjonsprest/tilsvarende.
 • erfaring fra faglig utviklingsarbeid.

Attester og vitnemål må legges ved søknaden.

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som både kan arbeide selvstendig, og som også jobber godt sammen med andre. Du har høy arbeidskapasitet og er flink til å kommunisere. Du evner å bygge og ivareta gode relasjoner samt tverrfaglig samarbeid, og kontekstforståelse i ivaretakelse av ansatte og familie. I tillegg er du initiativrik, kreativ, fleksibel og administrativ ryddig.

Vi legger vekt på personlig egnethet. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Vi kan tilby:

 • Et spennende miljø og faglige utfordringer.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer samt fleksibel arbeidstid.
 • Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden.
 • Grad som kaptein/kapteinløytnant. Personell som allerede har høyere grad beholder den.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ i lønnstrinn 69 – 73, pt. kr 648.700 – kr 701.300 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
 • I tillegg kommer noe aktivitetsbasert godtgjørelse for bl.a. øvelser og uregelmessig arbeidstid.
 • Det trekkes pliktig 2 % av lønnen til Statens pensjonskasse.
 • Tidsbegrensning på 3-8 år på stillingen.

Tidsbegrensning på stillinger er et virkemiddel Forsvaret som arbeidsgiver benytter for å sikre ønsket kompetanseflyt internt i organisasjonen. Innen utløp av tidsbegrensning er det forventet at den ansatte søker samme, eller en annen stilling internt i etaten. Arbeidsgiver vil ivareta militært tilsatte etter tidsbegrensningens utløp i en passende stilling frem til man konkurrerer seg til en fast disponering i forbindelse med internt/ ekstern utlysning.

Den som ansettes må innordne seg eventuelle organisasjonsmessige endringer i Forsvaret.

Vilkår og tidspunkt for tilsetting:

Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Powered by Labrador CMS