Ledig stilling:

Sykepleier - Vikariat

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Vikariat

Arbeidssted: Evenes, Norge

Søknadsfrist: 08.10.2023

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra. 

Som en del av Luftforsvaret er du med på å kontrollere og beskytte luftrommet over landet vårt. Norske jagerfly er i kontinuerlig beredskap, kontroll- og varslingspersonell overvåker og kontrollerer luftrommet og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv. 

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Kontakt:

Navn:  Sindre Voje

Tittel: HR-rådgiver

Tlf./E-post:  05709011

På Luftforsvarets kampbase Evenes, skal det bygges opp en sykestue/Role 1. Vi søker en sykepleier til vår vikariatstilling.Baseforsvarsbataljon er ansvarlig for levering av sanitetstjenester på Evenes flystasjon. Vår nye sykepleier vil være med å drifte vår sykestue. Vi søker sykepleier med relevant klinisk erfaring.Stillingen er en militær stilling i kategorien militær stilling for spesielle kategorier militært tilsatte (SKMT). Dette betyr at det er åpning for at personell uten militær bakgrunn kan søke. Normal arbeidstid vil være fra klokken 07:30 til 15:30 mandag til fredag, med unntaksvis enkelte lange dager i fm spesielle oppdrag. Det er aktuelt å delta i arbeid på andre lokasjoner i Luftforsvaret i kortere perioder.

Evenes Flystasjon er under oppbygging og vil få en strategisk rolle i Forsvaret av Norges suverenitet. Flystasjonen skal være Norges fremskutte operasjonsbase, NATO`s Quick Reaction Alert (QRA) for kampfly (F35) samt base for maritime overvåkningsfly ( P-8A) og luftvern (NASAMSIII).

Luftvern og baseforsvar skal videreutvikles og oppbygges de nærmeste årene for å understøtte økte overordnede operasjonelle behov. Ved flystasjonen vil fly- og bakkevedlikeholdsorganisasjonen utvikles i takt med de operative elementene.Flystasjonen har Evenes kommune som vertskommune, og ligger sentralt til midt mellom Harstad og Narvik by. Beliggenheten gir et variert og friskt kystklima og med muligheter for aktiviteter tilknyttet hav, fjell, og skog.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta klinisk sykepleiefaglig arbeid ved lokal enhet.
 • Utføre klinisk sykepleie, blandt annet vaksinasjon, spirometri, audiometri, synstester, vaksinasjon, blodprøvetaking og EKG.
 • Gi opplæring til vernepliktige sanitetsassistenter, samt undervisning til befal og soldater.
 • Holde sykpleierfaglige prosedyrer oppdatert. Følge opp og kontroll av vaksinasjonsstatus og laboratoriearbeid samt ivareta nødvendig planlegging og saksbehandling ifm. seleksjon, helseundersøkelser, behandling og oppfølging av personell.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon for offentlig godkjent sykepleier
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt
 • Norsk statsborgerskap
 • Førerkort klasse B
 • Allment evnenivå karakter 4 eller høyere fra sesjon
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse
 • Allment evnenivå karakter 4 eller høyere fra sesjon
 • Tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet, samt gjennomføre og bestå fysisk test (karakter 4) - se https://forsvaret.no/fysiskekrav for styrketesterog utholdenhetstest. Da stillingen medfører at en må kunne påregne beordring til operasjoner i utlandet
 • Grunnleggende befalsutdanning (GBU) eller offiserskurs for akademisk befal, søkere som ikke har gjennomført GBU eller Vernepliktig befalskurs (VA-Kurs), kan søke under forutsetning om villighet til å gjennomføre slikt kurs ved første anledning. Dette betyr at det er åpning for at personell uten militær bakgrunn kan søke
 • Søkeren må være villig til å ta militær tilleggsutdanning/kurs dersom FSAN finner det relevant/nødvendig

Bør krav:

 • 2-års relevant yrkeserfaring etter autorisasjon

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra Forsvarets sykestuer, legevaktarbeid eller arbeid ved fastlegekontor
 • Gjennomført førstegangstjeneste og/eller grunnleggende befalsutdanning

Personlige egenskaper

 • Du må ha god samarbeidsevne
 • Du må være samvittighetsfull, fleksibel, og ha god vurderingsevne
 • Du må ha stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Personlig egnethet vil tillegges betydelig vekt ved ansettelse

Vi kan tilby

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et godt arbeidsmiljø.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med muligheter for boliglån.
 • Gode velferdsordninger, bl.a. muligheter for inntil to timers trening i arbeidstiden pr. uke, når tjenesten tillater det.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ lønnstrinn 50-60 som p.t. er kr. 502 300-584 500. Avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
 • Personen som ansettes vil styrkedisponeres i Luftforsvaret. Dette innebærer plikt til å fortsette i stillingen ved mobilisering og krig.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju like etter søknadsfristens utløp, og må påregne å gjennomføre fysisk test.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål åoppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger forsvaret vekt på å legge til rette for personer medredusert funksjonsevne.

Vilkår og tidspunkt for tilsetting:

Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut som vikariat stilling, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato snarest. Mulighet for fast tilsetting.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Powered by Labrador CMS