Ledig stilling:

Vi søker nye skipseletrikker til Fridtjof Nansen-klassen fregatt

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Loddefjord, Norge

Søknadsfrist: 21.06.24

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Sjøforsvaret er du med og beskytter nasjonens maritime interesser. Norge er en maritim og arktisk nasjon og kystvakt- og marinefartøyer er til enhver tid ute på oppdrag – både i hjemlige farvann og i utlandet.

Sjøforsvarsstaben støtter Sjef Sjøforsvaret med å planlegge, styre, produsere og utvikle operative kapasiteter.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Hoppestad, Karoline Helgevold

Tittel: Stabsbefal Operasjoner

Tlf./E-post: +47 55 50 48 31

Norge er en maritim nasjon som lever av fri tilgang til havet. Norge er også et rikt land, grunnlagt på de ressursene vi henter fra havet. Verdiskapingen gjennom forsvarlig utvinning av olje, gass og fiskerier gjør at vi har en velferdsstat og at vi er et av verdens beste land å bo i. Sjøforsvaret sikrer fri tilgang til havet og vern av våre verdier.

Fridtjof Nansen klassen Fregatt opererer både langs kysten av Norge, i norske havområder og i internasjonale oppdrag. Fregattene har avanserte våpenteknisk systemer og skipstekniske systemer. Fremdriftanlegget består av kombinert gassturbin og konvensjonelt dieselmaskineri. fartøyene har Sjøforsvarets hovedbase på Haakonsvern i Bergen. For informasjon om Marinen og fregatt se link: https://www.forsvaret.no/om-forsvaret/organisasjon/sjoforsvaret/marinen

Hovedoppgave / Ansvarsområde:

Stilling som Elektriker ombord på Nansen-klassen fregatt innbefatter å bistå i daglig drift og vedlikehold av elektriske systemer, maskineri og hjelpemaskineri. Søtte med opplæring av undergitte personell og lærlinger. Bekle vakttjeneste i henhold til fartøyets generalrulle.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre arbeidsoppgaver knyttet til skipsrutiner
 • Bistå med opplæring av undergitt personell og elektrolærlingene
 • Utføre arbeidsoppgaver innen fartøystjeneste som er felles for besetningen på Fregatt
 • Utføre drift og vedlikehold av fartøyets elektrotekniske anlegg , skipstekniskkontrollsystem samt tilhørende delsystemer
 • Bekle vakttjenste i henhold til fartøyets generalrulle
 • Deltar i eller bidrar til militære operasjoner og styrkeoppbygging i en operativ maritim avdeling.

Kvalifikasjoner

Må-Krav

 • For militære stillinger foreligger det krav om medisinsk og fysisk skikkethet. Søkerne må tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1), samt være skikket til Sjøtjeneste for stillinger på fartøy. I tillegg må kandidaten avlegge og bestå fysisk test til minimum karakter 4. Aktuelle kandidater må påberegne å gjennomføre medisinsk utsjekk og fysisk test på intervjudagen. Resultater fra testene vil vektlegges i den totale vurderingen av kandidaten. For personell som ansettes vil alle formalkrav vedr. medisinsk skikkethet, fysisk skikkethet og godkjent sikkerhetsklarering måtte være på plass senest innen tiltredelse.
 • Norsk statsborgerskap
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig og NATO secret. Bakgrunnssjekk vil bli gjennomført.
 • Du må inneha god norsk, muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Du må ha fullført og bestått befalsskolen 
 • Du må ha utdanning ved tekniskfagskole innen relevant fagområde

 Ønskelig krav 

 • Tjenesteerfaring som elektriker overflatefartøy

Vi oppfordrer deg til å skildre hva du har gjort og oppnådd i fritekstfeltet når du fyller inn CV-en din. Dette gjør at vi får et så godt bilde som mulig av deg og kvalifikasjonene dine. Flott om du merker vedlegg med relevant tekst og fyller inn referanser. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vektlegges og vi søker en medarbeider som:

 • Du har evne til å arbeide selvstendig og sammen med andre.
 • Du er trygg i rollen som Skipseltrikker
 • Gode teoretiske ferdigheter og praktiske evner.
 • Du har gode formidlingsevner
 • Du må inneha god norsk, muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Du må ha interesse for faget.

Vi kan tilby

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Positivt kollegialt arbeidsmiljø med høy kompetanse.
 • En variert, utfordrende og stimulerende arbeidshverdag.
 • Mulighet for inntil to timer trening i arbeidstiden per uke, når tjenesten tillater det.
 • Sjøforsvaret gir også et kronetillegg på 5000,- til Elektrikere
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer godtjenestepensjonsordning. Tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner i stillingskode 1564 OR5 Kvartmester/Sersjant, 1565 OR5+ Senior kvartermester/Sersjant 1.klasse, 1566/1579 OR6 Skvadronsmester/Oversersjant. ltr. 39-64. Dette utgjør kroner 432.800-624.500,-
 • Det tilkommer særtillegg etter Forsvarets arbeidstidsavtale (ATF) og Hovedtariff avtalen i Staten ved embarkering/seiling.
 • Fra lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til statens pensjonskasse.

Vilkår og tidspunkt for tilsetting:

Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato etter avtale, men snarlig. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Powered by Labrador CMS