Ledig stilling:

KNM Maud ser etter båtsmann med god faglig kunnskap og interesse

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted:

Søknadsfrist: 11.04.2023

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Sjøforsvaret er du med og beskytter nasjonens maritime interesser. Norge er en maritim og arktisk nasjon og kystvakt- og marinefartøyer er til enhver tid ute på oppdrag – både i hjemlige farvann og i utlandet.

Marinens primæroppgave er å ivareta det militære forsvaret av norske havområder til enhver tid.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Merete Larsen

Tittel: HR-rådgiver, for administrative spørsmål

Tlf./E-post: 55503313

----

Navn: Christian Oseberg

Tittel: Kommandørkaptein

Tlf./E-post: 55504888

Norge er en maritim nasjon som lever av fri tilgang til havet. Norge er også et rikt land, grunnlagt på de ressursene vi henter fra havet. Verdiskapningen gjennom forsvarlig utvinning av olje, gass og fiskerier gjør at vi har en velferdsstat og at vi er et av verdens beste land å bo i. Sjøforsvaret sikrer fri tilgang til havet og vern av våre verdier.

KNM Maud er et logistikk- og støttefartøy. Skipet er det største norske marinefartøyet noensinne, og ble levert fra byggeverftet i 2018. KNM Maud har utstyr for overføring av drivstoff på åpent hav. Det har god verkstedkapasitet, og kan utføre vedlikehold og mindre reparasjoner på andre marinefartøy. Det har også sykehuskapasitet med egen operasjonsstue. Skipet har landingsplass for helikoptre med tilhørende hangar. Fartøyet har et verdensomspennende fartsområde, og er bemannet med to besetningspuljer som normalt rullerer etter en 1:1 rotasjon. Fartøyet inngår i NATO sine stående styrker i 4-6 mnd. hvert år.

Stillingen som båtsmann om bord er underlagt Senior Takkelbefal. Båtsmannen styrer den daglige driften av takkelavdelingen, i samarbeid med avdelingsleder. Underlagt båtsmannen er to dekkskonstabler og en artillerikonstabel, samt tolv vernepliktige takkelgaster. Takkelavdelingen er fartøyets dekksavdeling, med ansvar for drift og vedlikehold av alt dekksutstyr, herunder RAS-riggene som benyttes ifm utførelsen av fartøyets hovedoppgave, nemlig etterforsyning av andre fartøy underveis i sjøen. KNM Maud er det første, og eneste, norske marinefartøyet som har dette utstyret. Under seilas jobber båtmannen dagmann fra kl 0800-2000. Under landligge er normalarbeidstid fra 0730-1530, samt døgnvakt om bord i rollen som vakthavende dekksbefal eller røykdykkerleder om lag 1 gang pr uke.

Arbeidsoppgaver

 • Lede daglig drift og vedlikehold av fartøyets takkeldetalj inkludert takkel, skrog, dekksutstyr, småbåtsmateriell.
 • Utføre arbeidsoppgaver knyttet til skipsrutiner og fartøytjeneste som er felles for besetningen på logistikkfartøy.
 • Delta i eller bidra til militære operasjoner og styrkeoppbygging i en operativ maritim avdeling.

Kvalifikasjoner

Må kvalifikasjoner

 • Du har fagbrev som matros.
 • Du har fullført og bestått grunnleggende befalsutdanning.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig og NATO secret. Bakgrunnssjekk vil bli gjennomført.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. Forsvarsloven og forsvarstilsatte-forskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk skikkethet (INTOPS B1 og sjømannsattest) og fysisk skikkethet (Karakter 4/4). Aktuelle kandidater må påberegne å gjennomføre medisinsk utsjekk og fysiske tester på intervjudagen. Resultater fra testene vektlegges i den totale vurderingen av kandidaten. For personell som ansettes vil alle formalkrav vedrørende medisinsk skikkethet, fysisk skikkethet og godkjent sikkerhetsklarering måtte være på plass senest innen prøvetidens utløp (6 måneder fra tilsetting).
 • Du må inneha god norsk, muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Bør kvalifikasjoner

 • Du har gyldig IMO 50 kurs
 • Du har kurs i G5 kran
 • Du har truckførerbevis
 • Du er sertifisert fører HMOB
 • Du har SRC sertifikat
 • Du har erfaring fra fartøy med kranutrustning
 • Du har erfaring med vedlikeholdsplanlegging

Vi oppfordrer deg til å skildre hva du har gjort og oppnådd i fritekstfeltet når du fyller inn CV-en din. Dette gjør at vi får et så godt bilde som mulig av deg og kvalifikasjonene dine. Fint om du merker vedlegg med relevant tekst og fyller inn referanser. Søknader uten attester vil ikke bli behandlet. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som

 • Du trives i et aktivt og tidvis travelt miljø
 • Du har gode samarbeid- og kommunikasjonsevner
 • Du er løsningsorientert og ønsker stadig å forbedre egne og avdelingens ferdigheter
 • Du er strukturert

Vi kan tilby

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb, hvor du kan være med å utgjøre en forskjell.

Vi kan tilby:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling, med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et positivt kollegialt arbeidsmiljø med høy kompetanse.
 • Fleksibel arbeidstid, med blant annet mulighet for inntil to timer trening i arbeidstiden per uke, når tjenesten tillater det.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer god tjenestepensjonsordning. Tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner i stillingskode 1564 OR5 Kvartmester/Sersjant, 1565 OR5+ Senior kvartermester/Sersjant 1.klasse, 1566/1579 OR6 Skvadronsmester/Oversersjant. ltr. 31-57. Dette utgjør kroner 366.700 - 526.100,- Det tilkommer særtillegg etter Forsvarets arbeidstidsavtale (ATF) og Hovedtariff avtalen i Staten ved embarkering/seiling.Fra lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til statens pensjonskasse.

Vilkår og tidspunkt for tilsetting:

Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato (01.08.2023). Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Powered by Labrador CMS