Ledig stilling:

Er du maskinist og har lyst til å jobbe på Kongeskipet Norge?

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 11.04.2023

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Sjøforsvaret er du med og beskytter nasjonens maritime interesser. Norge er en maritim og arktisk nasjon og kystvakt- og marinefartøyer er til enhver tid ute på oppdrag – både i hjemlige farvann og i utlandet.

Marinens primæroppgave er å ivareta det militære forsvaret av norske havområder til enhver tid.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Merete Larsen

Tittel: HR-rådgiver, for administrative spørsmål

Tlf./E-post: 55503313

-----

Navn: Christian Oseberg

Tittel: Kommandørkaptein

Tlf./E-post: 55504888

Kongeskipet Norge er et veteranfartøy fra 1937, gitt Kong Haakon som folkegave i 1947. Det er vedtatt i Kongelig resolusjon at fartøyet skal driftes og bemannes av Sjøforsvaret. Total besetning er på 12 befal, og 34 vernepliktige soldater. Vernepliktige mannskaper utgjør således en viktig bestanddel av fartøyets drift. Dette handler i stor grad om ivaretakelse av skipets sjel og særpreg, samt videreføring av tradisjonelt sjømannskap. Det vektlegges god arbeidsmoral, initiativ, grundighet, evne til samarbeid og punktlighet i den daglige tjenesten. Fartøyet seiler fra mars - september.

Skipsteknisk avdelings hovedoppgave er å sørge for at alle tekniske systemer fungerer og driftes på en forsvarlig måte. Fartøyet er avhengig av god balanse mellom vedlikehold av det eldre, samt sikker drift av implementeringer/oppgraderinger som står til dagens standard og krav. 2.maskinist forestår, i samarbeid med 1.maskinisten, den daglige driften av maskindetaljen, vedlikehold av småbåtene, samt å gå selvstendige vakter i sjøen og til kai. 2.maskinisten er en sentral bidragsyter i forhold til opplæring av personell og forvaltning av fartøyets brann- og havarimateriell, samt fungere som havarileder.

Arbeidsoppgaver

Som 2. Maskinist har du arbeidsoppgaver som omfatter blant annet:

 • Drifte maskindetaljen i samarbeid med 1. Maskinist.
 • Opplæring av personell og forvaltning av fartøyets brann- og havarivernmateriell.
 • Utføre fartøytjeneste: Dette omfatter arbeidsoppgaver knyttet til skipsrutiner og fartøytjeneste som er felles for besetningen.

Kvalifikasjoner

Må kvalifikasjoner

 • Du har Maskinoffiser motor: Klasse M4
 • Du må ha fullført og bestått grunnleggende befalsutdanning
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig og NATO secret. Bakgrunnssjekk vil bli gjennomført.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. Forsvarsloven og forsvarstilsatte-forskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk skikkethet (INTOPS B1 og sjømannsattest) og fysisk skikkethet (Karakter 4/4). Aktuelle kandidater må påberegne å gjennomføre medisinsk utsjekk og fysiske tester på intervjudagen. Resultater fra testene vektlegges i den totale vurderingen av kandidaten. For personell som ansettes vil alle formalkrav vedrørende medisinsk skikkethet, fysisk skikkethet og godkjent sikkerhetsklarering måtte være på plass senest innen prøvetidens utløp (6 måneder fra tilsetting).
 • Du må inneha god norsk, muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Bør kvalifikasjoner

 • Du har erfaring som maskinist på Sjøforsvarets fartøy
 • Du har gyldig HMOB sertifikat

Vi oppfordrer deg til å skildre hva du har gjort og oppnådd i fritekstfeltet når du fyller inn CV-en din. Dette gjør at vi får et så godt bilde som mulig av deg og kvalifikasjonene dine. Fint om du merker vedlegg med relevant tekst og fyller inn referanser. Søknader uten attester vil ikke bli behandlet.Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • har gode samarbeid- og kommunikasjonsevner
 • er strukturert, reflektert, og selvstendig i sitt arbeid
 • er fleksibel og løsningsorientert, og ønsker stadig å forbedre egne og avdelingens ferdigheter

Vi kan tilby

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb, hvor du kan være med å utgjøre en forskjell.

Vi kan tilby:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling, med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et positivt kollegialt arbeidsmiljø med høy kompetanse.
 • Fleksibel arbeidstid, med blant annet mulighet for inntil to timer trening i arbeidstiden per uke, når tjenesten tillater det.Medlemskap i Statens pensjonskasse, jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer god tjenestepensjonsordning. Tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner i stillingskode 1564 OR5 Kvartmester/Sersjant, 1565 OR5+ Senior kvartermester/Sersjant 1.klasse, 1566/1579 OR6 Skvadronsmester/Oversersjant. ltr. 31-57. Dette utgjør kroner 366.700 - 526.100,-

Det tilkommer særtillegg etter Forsvarets arbeidstidsavtale (ATF) og Hovedtariff avtalen i Staten ved embarkering/seiling.Fra lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til statens pensjonskasse.

Vilkår og tidspunkt for tilsetting

Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato 01.08.23. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Powered by Labrador CMS